> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 07 АВГУСТ 2013 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 07 АВГУСТ 2013 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

02.08.2013

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 57, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на 7 август 2013 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния  

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Поемане на дългосрочен дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” - ЕАД, по реда на Закона за общинския дълг във връзка с проект „Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Смолян”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

2. Поемане на дългосрочен дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България ФЛАГ” - ЕАД, по реда на Закона за общинския дълг във връзка с проект „Подобряване на условията за живот в Дома за стари хора в с. Фатово, домовете за възрастни с психични разстройства в селата Ровино и Петково и в Дневния център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”, гр. Смолян” за осигуряване на средства за доброволно възстановяване на финансова корекция.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

3. Поемане на дългосрочен дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” - ЕАД, по реда на Закона за общинския дълг във връзка с проект „Подай ръка”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

4. Поемане на дългосрочен дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” - ЕАД, по реда на Закона за общинския дълг във връзка с проект „Момчилова крепост – митовете оживяват”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

5. Поемане на дългосрочен дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” - ЕАД, по реда на Закона за общинския дълг във връзка с проект „Момчилова крепост – митовете оживяват” за осигуряване на средства за собствен принос на Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

 

 

ФИЛИП ТОПОВ
Председател на Общинския съвет
 

ДНЕВЕН РЕД - 07.08.2013г.