> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 25 ЮЛИ 2013 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 25 ЮЛИ 2013 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

18.07.2013

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 25 юли 2013 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния  


Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Удостояване на Народно читалище „Пробуда – 1903” – село Стойките със „Златен плакет на Община Смолян”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

2. Приемане на Декларация за достъп на младите хора до културата в Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

3. Утвърждаване на маломерни самостоятелни и/или слети паралелки за учебната 2013/2014 г. по чл. 11 и чл. 11а от Наредба №7/29.12.2000 г. на МОН.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

4. Приемане и одобряване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Смолян, финансиран по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-07/2010: „Подкрепа за интегрирани планове за градско, възстановяване и развитие”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

5. Приемане на планова задание за изработване на Общ устройствен план на Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

6. Приемане на ограничителни мерки за територии, попадащи в района на „Роженски поляни” – землище Соколовци до изработване на Общ устройствен план на Община Смолян, съгласно Приложение № 6/10 към плановото задание за Общ устройствен план на Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

7. Промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 67653.918.705 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 17 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част . 
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

8. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот V – Озеленяване в устройствения план за озеленена площ в кв. 59 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

9. Одобряване на изменението на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ ІІІ – 3 за хотел и обществено обслужване в кв.2 в курортно – туристическо ядро ”Язовира”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

10. Разрешение за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ І – 134, 135 техническа инфраструктура, лифт в кв.2 в курортно – туристическо ядро ”Малина”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

11. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план за обект „Пешеходна алея свързваща улица “Георги Русинов” с местност „Корста” в землище Смолян”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

12. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 49014.17.334 в местност „Марецко”, землище на с. Момчиловци”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

13. Разрешение за изработване на „Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 49014.8.67 в местност „Свети Атанас”, землище на с. Момчиловци”.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

14. Приемане на Наредба за за критериите, реда и условията за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Смолян.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

15. Продажба на имоти – частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно наддаване.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

16. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

17. Отдаване под наем чрез публичен търг на имоти общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост. 
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

18. Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на терен, находящ се в поземлен имот с идентификатор 67653.918.49 по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

19. Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост в сграда с идентификатор 67653.918.45.1.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

20. Безвъзмездно предоставяне на части от имот – публична общинска собственост, намиращи се в сградата на бившия Родопски драматичен театър „Николай Хайтов”
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

21. Предоставяне за безвъзмездно управление на помещение частна общинска собственост за разкриване на кабинет за промоция на дентално- здраве за профилактика на децата и учениците до 18-годишна възраст по реда на Закона за общинската собственост.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

22. Изменение и допълнение на Решение № 50/02.03.2012 г. на Общински съвет – Смолян във връзка с промяна на състава на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

23. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

24. Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в извънредно общо събрание на акционерите на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, свикано за 26.07.2013 г., и гласуване по дневния ред.
ДОКЛАДВА: Ф. Топов – председател на ОбС

25. Разглеждане на финансовите отчети на „Перелик Инфраструктурна компания” АД, „Рожен Експрес” АД, МБАЛ „д-р Братан Шукеров” АД и „Регионално дружество за заетост и структурно развитие” ООД.
ДОКЛАДВА: Ф. Топов – председател на ОбСФИЛИП ТОПОВ

Председател на Общинския съвет

ДНЕВЕН РЕД - 25.07.2013г.