> Начало > Общински съвет > Контрол за Законосъобразност

Контрол за Законосъобразност

РЕШЕНИЕ № 292 ОТ 12.09.2017 НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН

11.10.2017

С което се отменят конкретни разпоредби от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Смолян.

ЗАПОВЕД № АП-03-09-250 ОТ 10.08.2017 НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

25.08.2017

С която се връща за ново обсъждане Решение № 560 от 27.07.2017 г. на Общински съвет.

РЕШЕНИЕ № 239 ОТ 26.06.2017 НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН

06.07.2017

С което се отменят конкретни разпоредби от Наредба №18 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян.

РЕШЕНИЕ № 214 ОТ 08.06.2017 НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН

12.06.2017

С което се отменят конкретни разпоредби от Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян.

РЕШЕНИЕ № 213 ОТ 07.06.2017 НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН

12.06.2017

С което се ОТМЕНЯ Решение №361/ 25.01.2017 г. на Общински Съвет - Смолян.

ЗАПОВЕД № АП-03-14-486 от 29.12.2016 на Областния управител на Област Смолян

09.01.2017

С която се връща за ново обсъждане Решение № 327 от 20.10.2016 г. на Общински съвет.

РЕШЕНИЕ № 353 от 23.12.2016 на Административен съд – Смолян

09.01.2017

С което се ОТМЕНЯ Решение № 257 от 01.09.2016 г. на Общински съвет.

ЗАПОВЕД № АП-03-14-370 от 04.11.2016 на Областния управител на Област Смолян

11.11.2016

С която се връщат за ново обсъждане Решения № 272 и № 279 от 20.10.2016 г. на Общински съвет.

РЕШЕНИЕ № 260 от 06.10.2016 на Административен съд – Смолян

17.10.2016

С което се ОТМЕНЯТ текстове от Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално - декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на община Смолян.

ЗАПОВЕД № АП-03-14-307 от 13.09.2016 на Областния управител на Област Смолян

20.09.2016

С която се връщат за ново обсъждане Решения № 253 и № 262 от 01.09.2016 г. на Общински съвет.

< 1 2 3 4 >