> Начало > Общински съвет > Контрол за Законосъобразност

Контрол за Законосъобразност

РЕШЕНИЕ № 498 ОТ 28.12.2018 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СМОЛЯН

05.02.2019

С което се отменят конкретни разпоредби от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян.

ЗАПОВЕД № АП-03-14-8 ОТ 08.01.2019 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

31.01.2019

С която се връщат за ново обсъждане Решения №№990, 991, 992, 993, 994, 1000, 1013, 1014, 1015 17.12.2018 г. на Общински съвет – Смолян.

ЗАПОВЕД № АП-03-14-293 ОТ 27.09.2018 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

01.10.2018

С която се връщат за ново обсъждане Решение № 932 и 935от 11.09.2018 г. на Общински съвет – Смолян.

ЗАПОВЕД № АП-03-14-238 ОТ 17.08.2018 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

01.10.2018

С която се връщат за ново обсъждане Решение № 892 от 02.08.2018 г. на Общински съвет – Смолян.

ЗАПОВЕД № АП-03-14-75 от 10.04.2018 г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

24.04.2018

С която се връщат за ново обсъждане Решения № 764, 765 и 766 от 29.03.2018 г. на Общински съвет – Смолян.

РЕШЕНИЕ № 134 ОТ 23.03.2018 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СМОЛЯН

24.04.2018

С което се отменят конкретни разпоредби от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян.

РЕШЕНИЕ № 76 ОТ 14.02.2018 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СМОЛЯН

24.04.2018

РЕШЕНИЕ № 76 от 14.02.2018 г., с което се ОТМЕНЯ Решение № 563 от 27.07.2017 г. на Общински съвет – Смолян

ЗАПОВЕД № АП-03-09-1831 ОТ 14.12.2017 НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

15.12.2017

С която се връща за ново обсъждане Решение № 623, 627 и 628 от 30.11.2017 г. на Общински съвет.

РЕШЕНИЕ № 394 ОТ 09.11.2017 НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН

05.12.2017

С което се отменят конкретни разпоредби от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

РЕШЕНИЕ № 336 ОТ 09.10.2017 НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН

03.11.2017

С което се отменят конкретни разпоредби от Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян.

< 1 2 3 4 >