> Начало > Общински съвет > Контрол за Законосъобразност

Контрол за Законосъобразност

ЗАПОВЕД № АП-03-09-1831 ОТ 14.12.2017 НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

15.12.2017

С която се връща за ново обсъждане Решение № 623, 627 и 628 от 30.11.2017 г. на Общински съвет.

РЕШЕНИЕ № 394 ОТ 09.11.2017 НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН

05.12.2017

С което се отменят конкретни разпоредби от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

РЕШЕНИЕ № 336 ОТ 09.10.2017 НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН

03.11.2017

С което се отменят конкретни разпоредби от Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян.

РЕШЕНИЕ № 292 ОТ 12.09.2017 НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН

11.10.2017

С което се отменят конкретни разпоредби от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Смолян.

ЗАПОВЕД № АП-03-09-250 ОТ 10.08.2017 НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

25.08.2017

С която се връща за ново обсъждане Решение № 560 от 27.07.2017 г. на Общински съвет.

РЕШЕНИЕ № 239 ОТ 26.06.2017 НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН

06.07.2017

С което се отменят конкретни разпоредби от Наредба №18 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян.

РЕШЕНИЕ № 214 ОТ 08.06.2017 НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН

12.06.2017

С което се отменят конкретни разпоредби от Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян.

РЕШЕНИЕ № 213 ОТ 07.06.2017 НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН

12.06.2017

С което се ОТМЕНЯ Решение №361/ 25.01.2017 г. на Общински Съвет - Смолян.

ЗАПОВЕД № АП-03-14-486 от 29.12.2016 на Областния управител на Област Смолян

09.01.2017

С която се връща за ново обсъждане Решение № 327 от 20.10.2016 г. на Общински съвет.

РЕШЕНИЕ № 353 от 23.12.2016 на Административен съд – Смолян

09.01.2017

С което се ОТМЕНЯ Решение № 257 от 01.09.2016 г. на Общински съвет.

1 2 >