> Начало > Устройство на територията > Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-089

15.12.2017

Подробен устройствен план, план за регулация в кв.27 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-088

15.12.2017

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в кв.84 по плана на с. Стойките.

ЗАПОВЕД №УТ-087

15.12.2017

ПУП - план - схема за обект: „Кабелна линия НН за присъединяване на жилищна сграда на Марийка Панайотова“, в поземлен имот с идентификатор 67653.913.622

ЗАПОВЕД №УТ-086

10.11.2017

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-053 от 02.10.2017 год. и обяснителна записка/, чл.110 ал.1 т.3 от ЗУТ, чл. 109 ал.2 от ЗУТ, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ и ...

ЗАПОВЕД №УТ-085

10.11.2017

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР_046 от 11.09.2017 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ, чл.62а ал.3 от ЗУТ ...

ЗАПОВЕД №УТ-084

10.11.2017

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.124а ал.2 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-049 от 27.09.2017 год. и обяснителна записка/, чл.109 ал.2 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ и Решение №2 от Протокол №39 ...

ЗАПОВЕД №УТ-083

10.11.2017

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-052 от 27.09.2017 год. и обяснителна записка/, чл.64 ал.2 от ЗУТ, чл.64 ал.4 т.1 от ЗЕ и Решение №8 от Протокол №33 от ...

ЗАПОВЕД №УТ-082

30.10.2017

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Решение №458 на Общински съвет - Смолян, взето на заседанието му състояло се на 27.04.2017 год., Протокол №24 и обяснителна записка/, ...

ЗАПОВЕД №УТ-081

30.10.2017

На основание §4 ал.1 т.2 от ЗКИР във връзка с §4 ал.1 и ал.5 т.2 и т.6 буква „г“ и ал.6 от Наредба №РД-02-20-5 от 15 декември 2016 год. за съдържанието създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри Акт за непълноти и ...

ЗАПОВЕД №УТ-080

13.10.2017

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ /въз основа на фактически основания съдържащи се в Заповед №УТР-042 от 07.08.2017 год. и обяснителна записка/, чл.134 ал.2 т.2 и т.6 от ЗУТ, чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ и Решение №3 от ...

< 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 27 28 >