> Начало > Устройство на територията > Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-029

26.03.2019

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Боева вода”, землище на гр. Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-028

26.03.2019

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местността „Расадьов чучур”, землище на с. Соколовци

ЗАПОВЕД №УТ-027

21.03.2019

ПУП – устройствена план - схема за обект : „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на тяло „С“ на хижа „Студенец“ на „МИГ Инженеринг“ ЕООД в КК „Пампорово“ курортно ядро „Студенец“, с трасе преминаващо през поземлен имот с идентификатор ...

ЗАПОВЕД №УТ-026

21.03.2019

План - схема за обект: „Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа ниско напрежение от стълб №20 до стълб №20/13/3, заедно със съществуващите отклонения и изтегляне на ново отклонение от стълб №20/9 до стълб №20/9/7 за електрозахранване на ...

ЗАПОВЕД №УТ-025

21.03.2019

Подробен устройствен план - план за регулация в кв.3 по плана на с. Търън. Изменение на уличната регулация на урегулиран поземлен имот /УПИ/ XI – 20 с преотреждане на същия в УПИ XI – 814 в кв.3 по плана на с. Търън, по кафяво и зелено нанесеното ...

ЗАПОВЕД №УТ-024

01.03.2019

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.12 по плана на с. Широка лъка.

ЗАПОВЕД №УТ-023

01.03.2019

Подробен устройствен план - план за застрояване в кв.39 по плана на гр. Смолян, кв. Езерово.

ЗАПОВЕД №УТ-022

25.02.2019

План - схема за обект: „Външно електрозахранване, кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на жилищна сграда на Юлия Зотева“ в УПИ XI-2152, гр. Смолян“

ЗАПОВЕД №УТ-021

25.02.2019

План - схема за обект: „Кабелна линия ниско напрежение и въздушна линия ниско напрежение за електрозахранване на съществуващи жилищни сгради по ул. „Кольо Шишманов“ и ул. „Грудьо Войвода“ в гр. Смолян“,

ЗАПОВЕД №УТ-020

25.02.2019

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.48 по плана на с. Смилян.

< 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 39 40 >