> Начало > Устройство на територията > Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-006

05.02.2018

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местността „Табаково”, землище на гр. Смолян. Урегулиране на поземлен имот с идентификатор 67653.2.834 с образуване на нов урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – база за дървообработка и ...

ЗАПОВЕД №УТ-005

05.02.2018

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в кв.27 по плана на гр. Смолян, кв. Устово. Изменение на уличната и дворищна регулация на урегулиран поземлен имот/УПИ/ ІІ – Озеленяване и гаражи с предвиждане на 10 броя гаражи със ...

ЗАПОВЕД №УТ-004

05.02.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване и работен устройствен план в кв.21 по плана на с. Широка лъка. Изменение на плана за застрояване на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ – 737 с ограничителна и ...

ЗАПОВЕД №УТ-003

05.02.2018

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в кв.18 по плана на с. Кутела. Изменение на уличната и дворищна регулация на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ – Озеленяване като за част от същият се образува нов УПИ IV - 58 за жилищно ...

ЗАПОВЕД №УТ-002

05.02.2018

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в кв.10 по плана на гр. Смолян, кв. Райково. Изменение на уличната и дворищна регулация на поземлен имот с идентификатор 67653.919.316 и урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІІ – 577,512б с ...

ЗАПОВЕД №УТ-001

05.02.2018

Подробен устройствен план - План за застрояване за част от поземлен имот с №001006 в местност „Карлък”, землище на с. Мугла

ЗАПОВЕД №УТ-093

12.01.2018

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в кв.52 по плана на с. Смилян. Изменение на уличната и дворищна регулация на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ ХVІІІ, ХХІІІ, ХХІІ и ХVІІІ – Озеленяване.

ЗАПОВЕД №УТ-092

12.01.2018

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в кв.64 по плана на гр. Смолян, кв. Устово. Изменение на дворищната регулация между урегулирани поземлен имоти /УПИ/ V – 379 и VІ – 377, 378, 374 по имотна граница.

ЗАПОВЕД №УТ-091

12.01.2018

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в кв.12 по плана на гр. Смолян – централна част. Изменение на уличната и дворищна регулация на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ : ХХХІІ – за цех за козметични продукти и офиси и ХХХІV – ...

ЗАПОВЕД №УТ-090

15.12.2017

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в кв.25 по плана на с. Левочево.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 27 28 >