> Начало > Устройство на територията > Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-016

12.03.2018

ПУП - план - схема за обект: „Кабелни линии НН за присъединяване на вилна сграда с басейн на Елин Сакалиев, /ПИ 67547.5.54/ с. Смилян“.

ЗАПОВЕД №УТ-015

12.03.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.1 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част.

ЗАПОВЕД №УТ-014

12.03.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.65 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-013

12.03.2018

ПУП - план - схема за обект: „Външно електрозахранване на жилищна сграда на Д. Ракшиев в с. Широка лъка, общ. Смолян“.

ЗАПОВЕД №УТ-012

12.03.2018

Подробен устройствен план, план за регулация в кв.34 по плана на с. Стойките.

ЗАПОВЕД №УТ-011

12.03.2018

Подробен устройствен план - план за застрояване и работен устройствен план в кв.53 по плана на с. Широка лъка.

ЗАПОВЕД №УТ-010

19.02.2018

ПУП - план - схема за обект : „Кабелни линии 20kV – втори етап с. Стойките Община Смолян“. Устройствена план – схема за полагане на кабел 20kV за ТП „Глуховска“ с. Стойките с трасе преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 69345.100.1954, ...

ЗАПОВЕД №УТ-009

19.02.2018

ПУП - план - схема за обект: „Външно електрозахранване на КЛНН за присъединяване на обект: „Къща №4“ на Павел Бакалов в с. Смилян“

ЗАПОВЕД №УТ-008

19.02.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.67 по плана на с. Смилян. Изменение на улична и дворищна регулация на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІ – 541 с преотреждане на същия в УПИ ХІ – 882 за жилищно строителство и ...

ЗАПОВЕД №УТ-007

19.02.2018

ПУП - план - схема за обект : „Кабелни линии 20kV – втори етап с. Стойките Община Смолян“. Устройствена план – схема за полагане на кабел 20kV за ТП „Водата“ с. Стойките с трасе преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 69345.12.189, ...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 27 28 >