> Начало > Устройство на територията > Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-041

22.05.2019

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.107 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-040

22.05.2019

Подробен устройствен план - план за регулация в кв.68 по плана на с. Смилян.

ЗАПОВЕД №УТ-039

20.05.2019

Устройствена план - схема за за обект: „Външен канал за жилищни сгради в ПИ 67653.917.182 /УПИ XVII-182 и УПИ I-182, 689/ по кадастралната карта на гр.Смолян“, за трасе преминаващо през ПИ /поземлени имоти/ с идентификатори : 67653.917.95, ...

ЗАПОВЕД №УТ-038

20.05.2019

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.48 по плана на гр. Смолян, кв. Райково.

ЗАПОВЕД №УТ-037

20.05.2019

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Ахматица”, землище на с. Момчиловци.

ЗАПОВЕД №УТ-036

22.05.2019

План - схема за обект : „БКТП, КЛ СН и КЛ НН и реконструкция на ВНН Горно Гела в с. Гела община Смолян

ЗАПОВЕД №УТ-035

12.04.2019

План - схема за обект : „Разкъсване на съществуващ кабел НН за присъединяване на жилищна сграда на „СО-ФИ“ 55 ЕООД на улица „С. Фисински“ в гр. Смолян“

ЗАПОВЕД №УТ-034

10.04.2019

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Сенките”, землище на с. Полковник Серафимово.

ЗАПОВЕД №УТ-033

01.04.2019

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Къшлите”, землище на гр. Смолян

ЗАПОВЕД №УТ-032

01.04.2019

Поправка на кадастралната основа с нанасяне вeрните имотни граници на имот с планоснимачен №617 в кв.1а и допълване на същата с поставяне на планоснимачен №710 на новообособения имот в кв.3а по плана на с. Полковник Серафимово, по кафяво нанесеното ...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 38 39 >