> Начало > Устройство на територията > Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-026

19.04.2018

План - схема за обект: „Кабелна линия 20 кV, БКТП и кабелни линии ниско напрежение за присъединяване на „Дърводелски цех“ на „Лалов и Вачев“ ЕООД в УПИ II, кв. 9“

ЗАПОВЕД №УТ-025

19.04.2018

План - схема за обект: „Външно електрозахранване КЛНН за присъединяване на жилищна сграда на В. Оджакова в с. Гела, общ. Смолян“

ЗАПОВЕД №УТ-024

19.04.2018

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в кв.3 плана на с. Стража.

ЗАПОВЕД №УТ-023

19.04.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.2 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част.

ЗАПОВЕД №УТ-022

05.04.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.32 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-021

02.04.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване с урегулиране на поземлен имот с №004382 с образуване на урегулиран поземлен имот /УПИ/ І – за сгради за животновъдни дейности с ограничителна и задължителна линия на застрояване и указани ...

ЗАПОВЕД №УТ-020

02.04.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.910.373 с присъединяване на същият към УПИ ІІ – 910.61 за жилищно строителство с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата ...

ЗАПОВЕД №УТ-019

02.04.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.7 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.

ЗАПОВЕД №УТ-018

23.03.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване и работен устройствен план в кв.196 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-017

23.03.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.9 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 27 28 >