> Начало > Устройство на територията > Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-024

19.04.2018

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в кв.3 плана на с. Стража.

ЗАПОВЕД №УТ-023

19.04.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.2 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част.

ЗАПОВЕД №УТ-022

05.04.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.32 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-021

02.04.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване с урегулиране на поземлен имот с №004382 с образуване на урегулиран поземлен имот /УПИ/ І – за сгради за животновъдни дейности с ограничителна и задължителна линия на застрояване и указани ...

ЗАПОВЕД №УТ-020

02.04.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.910.373 с присъединяване на същият към УПИ ІІ – 910.61 за жилищно строителство с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата ...

ЗАПОВЕД №УТ-019

02.04.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.7 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.

ЗАПОВЕД №УТ-018

23.03.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване и работен устройствен план в кв.196 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-017

23.03.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.9 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част.

ЗАПОВЕД №УТ-016

12.03.2018

ПУП - план - схема за обект: „Кабелни линии НН за присъединяване на вилна сграда с басейн на Елин Сакалиев, /ПИ 67547.5.54/ с. Смилян“.

ЗАПОВЕД №УТ-015

12.03.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.1 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 26 >