> Начало > Устройство на територията > Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-056

03.09.2018

Поправка на кадастралната основа с нанасяне верните имотни граници между имоти с планоснимачни №№64, 65 и 66 в кв.5 по плана на с. Бостина, по кафяво нанесеното на приложената към заповедта скица.

ЗАПОВЕД №УТ-055

03.09.2018

План - схема за обект: „Кабелна линия НН за присъединяване на тавански етаж, собственост на Николай Шехов, ул. „Невястата“ №39, гр. Смолян“

ЗАПОВЕД №УТ-054

02.08.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.18 по плана на с. Чокманово.

ЗАПОВЕД №УТ-053

02.08.2018

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местността „Фатово”, землище на гр. Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-052

02.08.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.37 по плана на с. Смилян.

ЗАПОВЕД №УТ-051

02.08.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.32 по плана на с. Търън.

ЗАПОВЕД №УТ-050

02.08.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.16 по плана на с. Могилица.

ЗАПОВЕД №УТ-049

02.08.2018

Поправка на кадастралната основа с нанасяне вярната имотна граница между имоти с планоснимачни №№200 и 201 в кв.16 по плана на с. Могилица, по кафяво нанесеното на приложената към заповедта скица.

ЗАПОВЕД №УТ-048

19.07.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.2 местност „Правце”, землище Букаците.

ЗАПОВЕД №УТ-047

19.07.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.78 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 27 28 >