> Начало > Устройство на територията > Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-034

19.06.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.20 по плана на с. Мугла.

ЗАПОВЕД №УТ-033

19.06.2018

ПУП - план - схема за обект : „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на ски гардероб на „Стиф“ ЕООД в КК „Пампорово“ област Смолян“

ЗАПОВЕД №УТ-032

28.05.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.140а по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-031

28.05.2018

Поправка на кадастралната основа с нанасяне верните граници на имот с планоснимачен №377 в кв.23 по плана на с. Соколовци, по зелено нанесеното на приложената към заповедта скица.

ЗАПОВЕД №УТ-030

28.05.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.59/нов/ по плана на с. Полковник Серафимово.

ЗАПОВЕД №УТ-029

21.05.2018

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местността „Общината”, землище на с. Момчиловци

ЗАПОВЕД №УТ-028

21.05.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.13 по плана на с. Дунево.

ЗАПОВЕД №УТ-027

21.05.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.40 по плана на с. Арда.

ЗАПОВЕД №УТ-026

19.04.2018

План - схема за обект: „Кабелна линия 20 кV, БКТП и кабелни линии ниско напрежение за присъединяване на „Дърводелски цех“ на „Лалов и Вачев“ ЕООД в УПИ II, кв. 9“

ЗАПОВЕД №УТ-025

19.04.2018

План - схема за обект: „Външно електрозахранване КЛНН за присъединяване на жилищна сграда на В. Оджакова в с. Гела, общ. Смолян“

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 26 >