> Начало > Устройство на територията > Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

РЕШЕНИЕ №14 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

19.02.2016

Относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена схема за обект: „Мрежа за предаване на интегрирани данни в Община Смолян“.

ЗАПОВЕД №УТ-006

19.02.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-005

29.01.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-004

29.01.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-003

29.01.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.135 ал.3 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-002

29.01.2016

На основание §4 ал.1 т.2 от ЗКИР във връзка с чл.57 т.1 и параграф 5 ал.7 от ПЗР от Наредба №3 от 28.04.2005 год. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и скица – проект от 2015 год.,

ЗАПОВЕД №УТ-001

29.01.2016

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ

< 1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20