> Начало > Устройство на територията > Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-0102

16.10.2019

План - схема за обект: „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на заведение за обществено хранене на К. А. в с. Широка лъка“

ЗАПОВЕД №УТ-0101

11.10.2019

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.110 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-0100

11.10.2019

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване с урегулиране на поземлен имот с идентификатор 67653.52.16 в местност „Къшлите“.

ЗАПОВЕД №УТ-099

11.10.2019

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.21 по плана на с. Смилян.

ЗАПОВЕД №УТ-098

11.10.2019

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Имарет дере”, землище на с. Кутела.

ЗАПОВЕД №УТ-097

11.10.2019

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.33 по плана на с. Смилян.

ЗАПОВЕД №УТ-096

11.10.2019

План - схема за обект: „Външно електрозахранване на Научно изследователски център в УПИ VII-100.205, кв. 43, с. Стойките, община Смолян“

ЗАПОВЕД №УТ-095

11.10.2019

Устройствена план - схема на обект : „Сградно водопроводно отклонение за сграда в поземлен имот с идентификатор 67653.918.106.3 по кадастралната карта на гр. Смолян

ЗАПОВЕД №УТ-094

11.10.2019

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.78 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-093

11.10.2019

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.175 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 38 39 >