> Начало > Устройство на територията > Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-081

10.12.2018

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Ангеловско“, землище на гр. Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-080

10.12.2018

Подробен устройствен план - план за застрояване и силуетно оформяне и план за регулация в кв.128 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-079

10.12.2018

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Кравефермата”, землище на с. Смилян.

ЗАПОВЕД №УТ-078

10.12.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.64 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-077

20.11.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.1 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян

ЗАПОВЕД №УТ-076

06.11.2018

Подробен устройствен план - План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 67653.4.829 (представляващ част от поземлен имот със стар идентификатор 67653.4.553) в местност „Селище”

ЗАПОВЕД №УТ-075

26.10.2018

Поправка на кадастралната основа с нанасяне вярната имотна граница на имот с планоснимачен №136 и допълване на същата с поставяне на планоснимачни №№220 и 221 на новозаснетите имоти в кв.17 по плана на с. Бостина, по кафяво нанесеното на приложената ...

ЗАПОВЕД №УТ-074

26.10.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.130 по плана на гр. Смолян, кв.Райково.

ЗАПОВЕД №УТ-073

26.10.2018

Подробен устройствен план, план за застрояване в кв.31 по плана на гр. Смолян, кв. Райково.

ЗАПОВЕД №УТ-072

26.10.2018

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.96 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 27 28 >