> Начало > Устройство на територията > Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-035

12.04.2019

План - схема за обект : „Разкъсване на съществуващ кабел НН за присъединяване на жилищна сграда на „СО-ФИ“ 55 ЕООД на улица „С. Фисински“ в гр. Смолян“

ЗАПОВЕД №УТ-034

10.04.2019

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Сенките”, землище на с. Полковник Серафимово.

ЗАПОВЕД №УТ-033

01.04.2019

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Къшлите”, землище на гр. Смолян

ЗАПОВЕД №УТ-032

01.04.2019

Поправка на кадастралната основа с нанасяне вeрните имотни граници на имот с планоснимачен №617 в кв.1а и допълване на същата с поставяне на планоснимачен №710 на новообособения имот в кв.3а по плана на с. Полковник Серафимово, по кафяво нанесеното ...

ЗАПОВЕД №УТ-031

01.04.2019

Настоящата заповед подлежи на обжалване чрез кмета на община Смолян пред Административен съд – Смолян в 14-дневен срок от съобщаването й.

ЗАПОВЕД №УТ-030

01.04.2019

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.234 по плана на гр. Смолян

ЗАПОВЕД №УТ-029

26.03.2019

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Боева вода”, землище на гр. Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-028

26.03.2019

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местността „Расадьов чучур”, землище на с. Соколовци

ЗАПОВЕД №УТ-027

21.03.2019

ПУП – устройствена план - схема за обект : „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на тяло „С“ на хижа „Студенец“ на „МИГ Инженеринг“ ЕООД в КК „Пампорово“ курортно ядро „Студенец“, с трасе преминаващо през поземлен имот с идентификатор ...

ЗАПОВЕД №УТ-026

21.03.2019

План - схема за обект: „Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа ниско напрежение от стълб №20 до стълб №20/13/3, заедно със съществуващите отклонения и изтегляне на ново отклонение от стълб №20/9 до стълб №20/9/7 за електрозахранване на ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31 32 >