> Начало > Устройство на територията > Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-0120

06.11.2019

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.90 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-0119

06.11.2019

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Присойката”, землище на с. Стража.

ЗАПОВЕД №УТ-0118

06.11.2019

Подробен устройствен план - план за регулация в кв.4 по плана на с. Полковник Серафимово.

ЗАПОВЕД №УТ-0117

06.11.2019

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.66 по плана на гр. Смолян, кв. Райково.

ЗАПОВЕД №УТ-0116

06.11.2019

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.219 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-0115

06.11.2019

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Топъня”, землище на с. Стойките.

ЗАПОВЕД №УТ-0114

06.11.2019

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Оградата”, землище на с. Полковник Серафимово.

ЗАПОВЕД №УТ-0113

06.11.2019

Устройствена план - схема на обект : „Газоразпределителна мрежа към Съдебна палата, поземлен имот с идентификатор 67653.918.39 и идентификатор 67653.918.43 по кадастралната карта на гр. Смолян

ЗАПОВЕД №УТ-0112

14.08.2019

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.48 по плана на с. Петково.

ЗАПОВЕД №УТ-0111

06.11.2019

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.48 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 41 >