> Начало > Устройство на територията > Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-017

13.03.2020

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване и работен устройствен план в кв.2 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част.

ЗАПОВЕД №УТ-016

13.03.2020

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Караманджа”, землище на гр. Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-015

13.03.2020

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.51 по плана на с. Петково.

ЗАПОВЕД №УТ-014

13.03.2020

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.30 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-011

17.02.2020

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.20 по плана на с. Мугла.

ЗАПОВЕД №УТ-010

17.02.2020

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.26 по плана на с. Смилян.

ЗАПОВЕД №УТ-009

17.02.2020

Подробен устройствен план - план за регулация в кв.65 по плана на с. Смилян.

ЗАПОВЕД №УТ-008

17.02.2020

Устройствена план - схема на обект : „Външни Ви К връзки за обект : жилищна сграда в УПИ IV – 1677 (поземлен имот с идентификатор 67653.921.451) в кв.92 по плана на гр. Смолян, кв. Райково“, с трасе преминаващо през поземлени имоти с идентификатори ...

ЗАПОВЕД №УТ-007

17.02.2020

Подробен устройствен план - план за регулация в кв.7 по плана на с. Полковник Серафимово.

ЗАПОВЕД №УТ-006

17.02.2020

Подробен устройствен план - план за регулация в кв.41 по плана на с. Полковник Серафимово.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 42 43 >