> Начало > Административни услуги > Административни услуги „Общинска собственост"

Административни услуги „Общинска собственост"1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост

2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти или за възстановен общински имот

2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

2059 Издаване на заповед за изземване на имот

2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

2105 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение

2398 Издаване на удостоверение за картотекиране на граждани по реда на Закона за наемните отношения (отм.) с жилищни нужди по чл. 2, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове