Решения

РЕШЕНИЕ №914 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.03.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 47

20.03.2015

ОТНОСНО: Обявяване на общински имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост.

РЕШЕНИЕ №913 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.03.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 47

20.03.2015

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.2.795, 67653.2.323, 67653.2.324, 67653.2.326, 67653.2.321, 67653.2.325 и 67653.2.322 в местност ...

РЕШЕНИЕ №912 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.03.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 47

20.03.2015

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот общинска собственост по реда на чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост.

РЕШЕНИЕ №911 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.03.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 47

20.03.2015

ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.

РЕШЕНИЕ №910 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.03.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 47

20.03.2015

ОТНОСНО: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

РЕШЕНИЕ №909 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.03.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 47

20.03.2015

ОТНОСНО: Предоставяне правото на ползване на земи от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землищeто на с. Мугла на земеделски стопани, притежаващи пасищни селскостопански животни, на основание чл. 26 от Закона за собствеността и ...

РЕШЕНИЕ №908 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.03.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 47

20.03.2015

ОТНОСНО: Предоставяне правото на ползване на земи от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землищeто на с.Момчиловци на земеделски стопани, притежаващи пасищни селскостопански животни, на основание чл. 26 от Закона за собствеността ...

РЕШЕНИЕ №907 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.03.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 47

20.03.2015

ОТНОСНО: Даване на съгласие за промяна на начина на трайно ползване, за други земеделски нужди – картофопроизводство, на част от пасища, мери собственост на Община Смолян, находящи се в землището на с. Момчиловци, на основание чл. 25, ал. 9 от ...

РЕШЕНИЕ №906 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.02.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 46

05.03.2015

ОТНОСНО: Проект на бюджет 2015 година.

РЕШЕНИЕ №905 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.02.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 46

05.03.2015

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация с урегулиране на поземлен имот с идентификатор 69345.6.228 с образуване на нов урегулиран поземлен имот /УПИ/ 228 за база за отдих с предвиждане на улична регулация ...

< 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 142 143 >