Решения

РЕШЕНИЕ №886 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.01.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 45

06.02.2015

ОТНОСНО: Удостояване на Ангел Иванов Свирков със званието „Почетен гражданин на Смолян”

РЕШЕНИЕ № 885 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 44

29.12.2014

ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 846/27.11.2014 г. в частта на точка І.1, за отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем обект по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.

РЕШЕНИЕ № 884 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 44

29.12.2014

ОТНОСНО: Избор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Смолян за мандат 2015 -2020 г.

РЕШЕНИЕ № 883 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 44

29.12.2014

ОТНОСНО: Избор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Смолян за мандат 2015 – 2020 г.

РЕШЕНИЕ № 882 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 44

29.12.2014

ОТНОСНО: Обявяване на общински имот от частна общинска собственост в публична общинска собственост.

РЕШЕНИЕ № 881 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 44

29.12.2014

ОТНОСНО: Удостояване на Виктория Цветкова Бойкова и Георги Захариев Иванов със “Значка на Смолян”

РЕШЕНИЕ № 880 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 44

29.12.2014

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 17 от 16.12.2011 г. Общинския съвет – Смолян за участие на Община Смолян в „Асоциацията по ВиК - Смолян” за административна област Смолян.

РЕШЕНИЕ № 879 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 44

29.12.2014

ОТНОСНО: Обявяване на общински имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост. ...

РЕШЕНИЕ № 878 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 44

29.12.2014

ОТНОСНО: Възмездно право на пристрояване и надстрояване върху поземлен имот с идентификатор 67653.916.55 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост. ...

РЕШЕНИЕ № 877 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 44

29.12.2014

ОТНОСНО: Предварително съгласие за промяна на предназначение на поземлен имот с № 005189, землището на с. Соколовци, общ. Смолян.

< 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 139 140 >