Решения

РЕШЕНИЕ № 822 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.10.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 42

11.11.2014

ОТНОСНО: Изменение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 година.

РЕШЕНИЕ № 821 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.10.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 42

11.11.2014

ОТНОСНО: Изменение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 година.

РЕШЕНИЕ № 820 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.10.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 42

11.11.2014

ОТНОСНО: Определяне трудовото възнаграждение на управителя на „Център за психично здраве – Смолян ЕООД.

РЕШЕНИЕ № 819 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.10.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 42

11.11.2014

ОТНОСНО: Изменение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 година.

РЕШЕНИЕ № 818 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.10.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 42

11.11.2014

ОТНОСНО: Изменение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 година.

РЕШЕНИЕ № 817 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.10.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 42

11.11.2014

ОТНОСНО: Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 година, приета с Решение № 583/31.01.2014 година на Общински съвет Смолян.

РЕШЕНИЕ № 816 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.10.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 42

11.11.2014

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 194/19.09.2012 г. за предоставяне на безвъзмездно управление на Министерство на образованието, младежта и науката за разкриване на център по кариерно ориентиране по реда на Закона за общинската собственост

РЕШЕНИЕ № 815 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.10.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 42

11.11.2014

ОТНОСНО: Утвърждаване на маломерни самостоятелни и/или слети паралелки за учебната 2014/2015 г. по чл. 11. от Наредба №7/29.12.2000 г. на МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на ...

РЕШЕНИЕ № 814 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.10.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 42

11.11.2014

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в кв.216 и кв. 217 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

РЕШЕНИЕ № 813 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.10.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 42

11.11.2014

ОТНОСНО: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ І - 134,135 техническа инфраструктура, лифт кв.2 в курортно – туристическо ядро ”Малина”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян.

< 1 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 139 140 >