Решения

РЕШЕНИЕ №835 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.11.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 43

05.12.2014

ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” - ЕАД, по реда на Закона за общинския дълг във връзка с проект „Зелена и достъпна градска среда на град Смолян – централна градска част”

РЕШЕНИЕ №834 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.11.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 43

05.12.2014

ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” - ЕАД, по реда на Закона за общинския дълг във връзка с проект „Зелена и достъпна градска среда на град Смолян – централна градска част” за ...

РЕШЕНИЕ № 833 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.11.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 43

05.12.2014

ОТНОСНО: Определяне състава на Общински съвет по наркотични вещества – Смолян.

РЕШЕНИЕ № 832 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.11.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 43

05.12.2014

ОТНОСНО: Определяне на Обществен съвет по социално подпомагане в Община Смолян

РЕШЕНИЕ № 831 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.10.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 42

11.11.2014

ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян одобрена с Решение № 550, Протокол №32 от 19.12.2013 год. На Общински съвет Смолян.

РЕШЕНИЕ № 830 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.10.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 42

11.11.2014

ОТНОСНО: Ново обсъждане на т. V от Решение № 797/18.09.2014г.на Общински съвет, за определяне срока на валидност на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, определяне броя на местостоянки и броя на престояващите в тях ...

РЕШЕНИЕ № 829 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.10.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 42

11.11.2014

ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Кирил Иванов Асенов, Венера Георгиева Асенова и Кирил Кирилов Асенов

РЕШЕНИЕ № 828 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.10.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 42

11.11.2014

ОТНОСНО: Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот № 67653.921.386 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост

РЕШЕНИЕ № 827 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.10.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 42

11.11.2014

ОТНОСНО: Продажба на общински жилищен имот с идентификатор 67653.926.145.2.7, представляващ ап. № 29, вх. Б, на жил. блок „Трандевица” Б – 2, намиращ се в гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Атанас Беров” № 2

РЕШЕНИЕ № 826 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.10.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 42

11.11.2014

ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.917.1042, образуващ УПИ ІV, кв. 185 по плана на гр. Смолян

< 1 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 140 141 >