Решения

РЕШЕНИЕ № 829 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.10.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 42

11.11.2014

ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Кирил Иванов Асенов, Венера Георгиева Асенова и Кирил Кирилов Асенов

РЕШЕНИЕ № 828 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.10.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 42

11.11.2014

ОТНОСНО: Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот № 67653.921.386 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост

РЕШЕНИЕ № 827 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.10.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 42

11.11.2014

ОТНОСНО: Продажба на общински жилищен имот с идентификатор 67653.926.145.2.7, представляващ ап. № 29, вх. Б, на жил. блок „Трандевица” Б – 2, намиращ се в гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Атанас Беров” № 2

РЕШЕНИЕ № 826 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.10.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 42

11.11.2014

ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.917.1042, образуващ УПИ ІV, кв. 185 по плана на гр. Смолян

РЕШЕНИЕ № 825 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.10.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 42

11.11.2014

ОТНОСНО: Отдаване под наем на терени за поставяне на преместваеми обекти по одобрена схема по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.

РЕШЕНИЕ № 824 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.10.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 42

11.11.2014

ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на Спортен Комплекс „Септември” разположен в поземлен имот с идентификатор 67653.922.66, по кадастрална карта на землище Смолян по реда на Закона за общинската собственост.

РЕШЕНИЕ № 823 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.10.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 42

11.11.2014

ОТНОСНО: Изменение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 година.

РЕШЕНИЕ № 822 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.10.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 42

11.11.2014

ОТНОСНО: Изменение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 година.

РЕШЕНИЕ № 821 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.10.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 42

11.11.2014

ОТНОСНО: Изменение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 година.

РЕШЕНИЕ № 820 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.10.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 42

11.11.2014

ОТНОСНО: Определяне трудовото възнаграждение на управителя на „Център за психично здраве – Смолян ЕООД.

< 1 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 140 141 >