Решения

РЕШЕНИЕ №845 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.11.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 43

05.12.2014

ОТНОСНО: Даване на съгласие за поставяне на нови преместваеми самостоятелни търговски обекти и продължаване срока на издадени разрешения по чл.56 от ЗУТ, действащи към 2014 год. за територията на к.к. Пампорово - к.т.я. „Студенец”, к.т.я. „Малина”, ...

РЕШЕНИЕ №844 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.11.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 43

05.12.2014

ОТНОСНО: Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот ХІІІ - озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.96 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.

РЕШЕНИЕ №843 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.11.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 43

05.12.2014

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 67547.2.13 и 67547.2.49 в местност „Мерханово”, землище на с. Смилян.

РЕШЕНИЕ №842 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.11.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 43

05.12.2014

ОТНОСНО: Определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Смолян.

РЕШЕНИЕ №841 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.11.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 43

05.12.2014

ОТНОСНО: Предложение за приемане на План за действие за устойчиво енергийно развитие до 2020 г. на Община Смолян.

РЕШЕНИЕ №840 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.11.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 43

05.12.2014

ОТНОСНО: Откриване и провеждане на процедура за финансовото подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Смолян

РЕШЕНИЕ №839 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.11.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 43

05.12.2014

ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост

РЕШЕНИЕ №838 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.11.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 43

05.12.2014

ОТНОСНО: Промяна на договор от 12.11.2012 г. между Община Смолян и „В и К“ ЕООД за безвъзмездно предоставяне за стопанисване, поддържане и експлоатация обект „Пречиствателна станция за отпадъчни води и разширение на главния колектор на гр. ...

РЕШЕНИЕ №837 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.11.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 43

05.12.2014

ОТНОСНО: Промяна в Решение №777 на Общински съвет - Смолян, взето на заседанието му на 18.09.2014 г., с Протокол № 40, в частта на наименованията на Център за настаняване от семеен тип

РЕШЕНИЕ №836 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.11.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 43

05.12.2014

ОТНОСНО: Актуализация на разчета за финансиране на капиталови разходи на община Смолян за 2014 г.

< 1 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 140 141 >