Решения

РЕШЕНИЕ №839 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.11.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 43

05.12.2014

ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост

РЕШЕНИЕ №838 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.11.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 43

05.12.2014

ОТНОСНО: Промяна на договор от 12.11.2012 г. между Община Смолян и „В и К“ ЕООД за безвъзмездно предоставяне за стопанисване, поддържане и експлоатация обект „Пречиствателна станция за отпадъчни води и разширение на главния колектор на гр. ...

РЕШЕНИЕ №837 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.11.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 43

05.12.2014

ОТНОСНО: Промяна в Решение №777 на Общински съвет - Смолян, взето на заседанието му на 18.09.2014 г., с Протокол № 40, в частта на наименованията на Център за настаняване от семеен тип

РЕШЕНИЕ №836 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.11.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 43

05.12.2014

ОТНОСНО: Актуализация на разчета за финансиране на капиталови разходи на община Смолян за 2014 г.

РЕШЕНИЕ №835 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.11.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 43

05.12.2014

ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” - ЕАД, по реда на Закона за общинския дълг във връзка с проект „Зелена и достъпна градска среда на град Смолян – централна градска част”

РЕШЕНИЕ №834 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.11.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 43

05.12.2014

ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” - ЕАД, по реда на Закона за общинския дълг във връзка с проект „Зелена и достъпна градска среда на град Смолян – централна градска част” за ...

РЕШЕНИЕ № 833 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.11.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 43

05.12.2014

ОТНОСНО: Определяне състава на Общински съвет по наркотични вещества – Смолян.

РЕШЕНИЕ № 832 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.11.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 43

05.12.2014

ОТНОСНО: Определяне на Обществен съвет по социално подпомагане в Община Смолян

РЕШЕНИЕ № 831 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.10.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 42

11.11.2014

ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян одобрена с Решение № 550, Протокол №32 от 19.12.2013 год. На Общински съвет Смолян.

РЕШЕНИЕ № 830 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.10.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 42

11.11.2014

ОТНОСНО: Ново обсъждане на т. V от Решение № 797/18.09.2014г.на Общински съвет, за определяне срока на валидност на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, определяне броя на местостоянки и броя на престояващите в тях ...

< 1 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 140 141 >