Решения

Р Е Ш Е Н И Е № 395 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010

ОТНОСНО:  Актуализация на бюджета на Община Смолян за 2010 година   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното ...

Р Е Ш Е Н И Е № 394 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА 23.03.2010 ГОДИНА

21.04.2010

ОТНОСНО: Кандидатстване на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров”АД, гр.Смолян по Оперативна програма „Регионално развитие”   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. ...

Р Е Ш Е Н И Е № 393 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.02.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 26

05.03.2010

ОТНОСНО:  Приемане на бюджета на Община Смолян за 2010 година   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от Закона за ...

Р Е Ш Е Н И Е № 392 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.02.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 26

05.03.2010

ОТНОСНО:  Приемане на окончателен план и отчет за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2009 година на Община Смолян   Общинският съвет след като се запозна с ...

Р Е Ш Е Н И Е № 391 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.02.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 26

05.03.2010

ОТНОСНО: Приемане на нова структура и утвърждаване разходите за заплати за един месец през 2010 година, за делегираните от държавата дейности и за работещите в местните дейности   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка ...

Р Е Ш Е Н И Е № 390 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.02.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 26

05.03.2010

ОТНОСНО:  Приемане на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2010 година   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, в изпълнение на Закона за ...

Р Е Ш Е Н И Е № 389 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.02.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 26

05.03.2010

ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Смолян през 2010 година   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ...

Р Е Ш Е Н И Е № 388 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.02.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 26

05.03.2010

ОТНОСНО: Предоставяне на част от поземлен имот № 67653.130.54 по кадастрална карта на гр. Смолян, м. „Могилата”, попадащ под разпоредбите на чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за учредяване на право на ...

Р Е Ш Е Н И Е № 387 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.02.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 26

05.03.2010

ОТНОСНО:  Разпределение на общинските жилища по вид, предназначение и местонахождение   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за ...

Р Е Ш Е Н И Е № 386 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.02.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 26

05.03.2010

ОТНОСНО:  Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА в изпълнение на чл. 8, ал. 9 ...