Решения

РЕШЕНИЕ №849 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.11.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 43

05.12.2014

ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с „ИСА – 2000” ЕООД

РЕШЕНИЕ №848 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.11.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 43

05.12.2014

ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с „Комфорт” ООД

РЕШЕНИЕ №847 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.11.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 43

05.12.2014

ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на имот общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост

РЕШЕНИЕ №846 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.11.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 43

05.12.2014

ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.

РЕШЕНИЕ №845 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.11.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 43

05.12.2014

ОТНОСНО: Даване на съгласие за поставяне на нови преместваеми самостоятелни търговски обекти и продължаване срока на издадени разрешения по чл.56 от ЗУТ, действащи към 2014 год. за територията на к.к. Пампорово - к.т.я. „Студенец”, к.т.я. „Малина”, ...

РЕШЕНИЕ №844 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.11.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 43

05.12.2014

ОТНОСНО: Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот ХІІІ - озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.96 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.

РЕШЕНИЕ №843 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.11.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 43

05.12.2014

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 67547.2.13 и 67547.2.49 в местност „Мерханово”, землище на с. Смилян.

РЕШЕНИЕ №842 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.11.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 43

05.12.2014

ОТНОСНО: Определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Смолян.

РЕШЕНИЕ №841 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.11.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 43

05.12.2014

ОТНОСНО: Предложение за приемане на План за действие за устойчиво енергийно развитие до 2020 г. на Община Смолян.

РЕШЕНИЕ №840 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.11.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 43

05.12.2014

ОТНОСНО: Откриване и провеждане на процедура за финансовото подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Смолян

< 1 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 140 141 >