Решения

РЕШЕНИЕ №853 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.11.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 43

05.12.2014

ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67547.501.985.1 по кадастралната карта на с. Смилян, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС.

РЕШЕНИЕ №852 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.11.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 43

05.12.2014

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността

РЕШЕНИЕ №851 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.11.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 43

05.12.2014

ОТНОСНО: Безвъзмездно придобиване на правото на собственост върху имот с идентификатор 67653.918.167 с площ 33708 кв. м., с адрес гр. Смолян, ул. „Хан Аспарух”, местност „Табаково” и всички недвижими и движими материални активи, разположени в него, ...

РЕШЕНИЕ №850 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.11.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 43

05.12.2014

ОТНОСНО: Обявяване на общински имот от частна общинска собственост в публична общинска собственост.

РЕШЕНИЕ №849 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.11.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 43

05.12.2014

ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с „ИСА – 2000” ЕООД

РЕШЕНИЕ №848 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.11.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 43

05.12.2014

ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с „Комфорт” ООД

РЕШЕНИЕ №847 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.11.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 43

05.12.2014

ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на имот общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост

РЕШЕНИЕ №846 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.11.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 43

05.12.2014

ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.

РЕШЕНИЕ №845 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.11.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 43

05.12.2014

ОТНОСНО: Даване на съгласие за поставяне на нови преместваеми самостоятелни търговски обекти и продължаване срока на издадени разрешения по чл.56 от ЗУТ, действащи към 2014 год. за територията на к.к. Пампорово - к.т.я. „Студенец”, к.т.я. „Малина”, ...

РЕШЕНИЕ №844 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 27.11.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 43

05.12.2014

ОТНОСНО: Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот ХІІІ - озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.96 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.

< 1 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 140 141 >