Решения

РЕШЕНИЕ № 874 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 44

29.12.2014

ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал.5 от ЗУТ с Бисер Рачков Беев.

РЕШЕНИЕ № 873 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 44

29.12.2014

ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал.5 от ЗУТ с Вася Стефанова Чипилова и Славка Стефанова Салмова.

РЕШЕНИЕ № 872 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 44

29.12.2014

ОТНОСНО: Изкупуване на част от недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.917.57 по кадастралната карта на гр.Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл.33 от ЗС.

РЕШЕНИЕ № 871 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 44

29.12.2014

ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с планоснимачен №231, кв. 29 по плана на с. Кутела, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС

РЕШЕНИЕ № 870 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 44

29.12.2014

ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 68000.502.432, Урегулиран поземлен имот ХХІ-32, кв. 7 по плана на с. Солища, общ. Смолян.

РЕШЕНИЕ № 869 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 44

29.12.2014

ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.924.475, образуващ УПИ ХІV-индивидуално жилищно строителство, кв. 59 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.

РЕШЕНИЕ № 868 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 44

29.12.2014

ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение за продажба на закуски и сладкарски изделия по реда на Закона за общинската собственост

РЕШЕНИЕ № 867 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 44

29.12.2014

ОТНОСНО: Одобряване на изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ VІ - 223 курортна дейност в кв.1 в курортно – туристическо ядро ”Малина”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян.

РЕШЕНИЕ № 866 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 44

29.12.2014

ОТНОСНО: Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот ІІ – За озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.8 по плана на гр. Смолян, кв. Езерово.

РЕШЕНИЕ № 865 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 44

29.12.2014

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 67653.46.13 в местност „Къшлите”, землище на гр. Смолян.

< 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 140 141 >