Решения

РЕШЕНИЕ № 881 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 44

29.12.2014

ОТНОСНО: Удостояване на Виктория Цветкова Бойкова и Георги Захариев Иванов със “Значка на Смолян”

РЕШЕНИЕ № 880 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 44

29.12.2014

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 17 от 16.12.2011 г. Общинския съвет – Смолян за участие на Община Смолян в „Асоциацията по ВиК - Смолян” за административна област Смолян.

РЕШЕНИЕ № 879 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 44

29.12.2014

ОТНОСНО: Обявяване на общински имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост. ...

РЕШЕНИЕ № 878 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 44

29.12.2014

ОТНОСНО: Възмездно право на пристрояване и надстрояване върху поземлен имот с идентификатор 67653.916.55 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост. ...

РЕШЕНИЕ № 877 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 44

29.12.2014

ОТНОСНО: Предварително съгласие за промяна на предназначение на поземлен имот с № 005189, землището на с. Соколовци, общ. Смолян.

РЕШЕНИЕ № 876 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 44

29.12.2014

ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с „Център ДИ-АЙ” ООД

РЕШЕНИЕ № 875 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 44

29.12.2014

ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Мария Димитрова Кротева и Костадин Александров Кротев.

РЕШЕНИЕ № 874 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 44

29.12.2014

ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал.5 от ЗУТ с Бисер Рачков Беев.

РЕШЕНИЕ № 873 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 44

29.12.2014

ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал.5 от ЗУТ с Вася Стефанова Чипилова и Славка Стефанова Салмова.

РЕШЕНИЕ № 872 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18.12.2014 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 44

29.12.2014

ОТНОСНО: Изкупуване на част от недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.917.57 по кадастралната карта на гр.Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл.33 от ЗС.

< 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 140 141 >