Решения

РЕШЕНИЕ №904 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.02.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 46

05.03.2015

ОТНОСНО: Одобряване на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2016 – 2018г. на Община Смолян.

РЕШЕНИЕ №903 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.02.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 46

05.03.2015

ОТНОСНО: Одобряване на промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2015 – 2017 година на Община Смолян .

РЕШЕНИЕ №902 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.02.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 46

05.03.2015

ОТНОСНО: Приемане на Отчета за изпълнението на Общинска програма за развитие на туризма Смолян 2014 г. и приемане на Общинска програма за развитие на туризма 2015 г.

РЕШЕНИЕ №901 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.02.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 46

05.03.2015

ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на помещения публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.

РЕШЕНИЕ №900 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.02.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 46

05.03.2015

ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.

РЕШЕНИЕ №899 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.02.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 46

05.03.2015

ОТНОСНО: Участие на Община Смолян във фонд „Общинска солидарност“ – целева дейност към Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

РЕШЕНИЕ №898 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 26.02.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 46

05.03.2015

ОТНОСНО: Удостояване на ФА „Родопа” - Смолян със “Златен плакет на Община Смолян”.

РЕШЕНИЕ №897 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.01.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 45

06.02.2015

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 41/26.01.2012 г. на Общински съвет – Смолян.

РЕШЕНИЕ №896 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.01.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 45

06.02.2015

ОТНОСНО: Определяне начина за ползване на дървесина от общински гори в землищата на село Горово и село Левочево и откриване процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дървесина от общински гори в землищата на село Горово и село ...

РЕШЕНИЕ №895 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.01.2015 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 45

06.02.2015

ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.925.500, образуващ УПИ Х- гаражи, кв. 27 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.

< 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 142 143 >