> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1024

29.11.2019

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ III- държавен за ПИ с идентификатор ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1431

27.11.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-099/11.10.2019 год. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1235

27.11.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-115/04.11.2019 год. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1192

27.11.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-100/11.10.2019 год. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 756

27.11.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-103/18.10.2019 год. на Кмета на Община Смолян

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

27.11.2019

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 744

25.11.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-098/11.10.2019 год. на Кмета на Община Смолян

ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА

25.11.2019

ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2020 год.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

20.11.2019

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земи - ниви от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землищата на с. Бориково и на с. Могилица

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

18.11.2019

За продажба на имот - частна общинска собственост

< 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 201 202 >