> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ЗАПОВЕД №РД-0552 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

29.06.2018

Отмяна на „БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ“ на територията на цялата община Смолян.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

28.06.2018

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1177

28.06.2018

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената ...

ЗАПОВЕД №РД-0551 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

28.06.2018

„БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ“ на територията на цялата община Смолян.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА СМОЛЯН

28.06.2018

Получено писмо от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, в Общинска администрация Смолян...

ОБЯВЛЕНИE ПО ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

27.06.2018

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че e издадена Заповед №УТР-035

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 001984

26.06.2018

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-028/23.04.2018 год. на Кмета на Община Смолян

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

22.06.2018

С Решения №850, №851, №852 и №853 на Общински съвет - Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ

22.06.2018

На основаниe чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на засегнатото население се съобщава, че има постъпило от „ВиК“ ЕООД гр.Смолян Уведомление за инвестиционно предложение в Община ...

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

18.06.2018

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че са издадени Заповеди №УТР-030, №УТР-031, №УТР-032, №УТР-033, №УТР-034

< 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 162 163 >