> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1677

13.11.2017

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - план за регулация на УПИ IV-617, 618 кв.27 по плана на гр.Смолян, кв.Г.Смолян, тъй ...

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 2549

13.11.2017

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-73/09.10.2017 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП-ПРЗ за урегулиране на поземлен имот с ...

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1941

10.11.2017

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване на УПИ ХХIII и на част от УПИ ХVIII ...

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1221

09.11.2017

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-055/31.07.2017 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП – ПРЗ за изменение на уличната и ...

ЗАПОВЕД №РД-0976 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

08.11.2017

Във връзка с необходимостта от създаване на временна организация на движение при извършване на строително- ремонти работи на ул. “Петър Берон“ ВХОД – ИЗХОД бул.“България“ - АРЗ

ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ.37Ж ОТ ЗСПЗЗ

08.11.2017

Издадени от Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Смолян

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

07.11.2017

На основание чл.62 а ал.3, т.2 и във връзка с чл.127, ал.1 от ЗУТ уведомява, че на 22.11.2017 год. от 10.00 часа в кафе „МОКА“ с адрес: гр.Смолян, бул.“България“№86, ще се проведе обществено обсъждане относно: „промяна на ПУП-ПРЗ за част от УПИ ...

ОБЯВЛЕНИЕ

02.11.2017

Община Смолян на основание чл.128 ал.2 от ЗУТ, обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №589 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 06.10.2017 год., протокол №30, се разрешава и одобрено задание с изработен проект ...

ОБЯВА

01.11.2017

ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА ДО 7 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ В ГР. СМОЛЯН, КВ. КАПТАЖА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

СЪОБЩЕНИЕ № УТ 000 268

01.11.2017

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлени имоти с №№006073, 006062,006063 и ...

< 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 144 145 >