> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б,АЛ2 ОТ ЗУТ

13.03.2019

Обявления на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ с Решения №1037,№1039,№1040 и №1041 на Общински съвет-Смолян, взети на заседанието му, състояло се на 06.02.2019 год., протокол №48.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

13.03.2019

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земи - ниви от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землището на с. Полковник Серафимово

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2020

12.03.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-013/12.02.2019 год. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1936

12.03.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-018/12.02.2019 год. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1675

12.03.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-008/25.01.2019 год. на Кмета на Община Смолян

ЗАПОВЕД №РД-0165 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

12.03.2019

За спиране на движението на всички МПС по улица „Елица“ в участъка от кръстовището с ул. „Момина вода“ до кръстовището с ул. „Бреза“ на 16.03.2019г. от 10:00ч. до 14:00ч.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 208

06.03.2019

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 055

06.03.2019

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване.

СЪОБЩЕНИЕ

28.02.2019

Отдел „Местни данъци и такси” при Община Смолян, съобщава на гражданите и юридическите лица, че от 01.03.2019г. започва кампанията за събиране на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2019г.

ЗАПОВЕД №РД-0149 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

27.02.2019

Относно въвеждане на ограничения за ползването на питейна вода на територията на село Солища, община Смолян, област Смолян, считано от 28.02.2019 г. до отпадане на необходимостта, като утвърждавам режим на водоснабдяване.

< 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 179 180 >