> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

КОНКУРС ЗА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК"

18.09.2018

Oбщина Смолян обявява конкурс за подбор за длижността " Социален работник"

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.128, АЛ.2 ОТ ЗУТ

17.09.2018

Решения №866, №868 , №869 и №870 на Общински съвет - Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0733 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

17.09.2018

Спиране на движението за всички превозни средства по ул. „Евридика“ от кръстовището ул. „Елица“ до кръстовището с ул. „Майстор „ Харит Кисьов“ –етап I от проекта за ВОД.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2457

14.09.2018

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-046/17.07.2018 год. на Кмета на Община Смолян

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

11.09.2018

За отдаване под наем на земи - ниви от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землищата на с. Широка лъка, с. Чокманово и с. Полковник Серафимово

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 471-002

07.09.2018

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-058/03.09.2018 год. на Кмета на Община Смолян

Публични търгове с тайно наддаване

05.09.2018

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян

ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛИЕ НА ПАСИЩА

04.09.2018

За разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на Община Смолян, по допустим слой и определени наемни цени за периода на наемането им

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

04.09.2018

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

ЗАПОВЕД №РД-0707 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

03.09.2018

Във връзка с изпълнение на Обект: Извършване на взривни работи на общински път с. Широка лъка – с. Кукувица

< 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 167 168 >