> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ЗАПОВЕД №РД-0403 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

11.05.2018

Във връзка с реализация на обект: „Рехабилитация и ремонт на надлеза на ул. „Дичо Петров“ гр. Смолян

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

10.05.2018

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че са издадени Заповеди №УТР-017, №УТР-018, №УТР-019, №УТР-020

ЗАПОВЕД №РД-0973 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

08.05.2018

Относно самосрутваща се жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 81520.501.333, УПИ III-331,332,333 в кв.22 по плана на с. Чокманово

СЪОБЩЕНИЕ №УТ002457

02.05.2018

Изработен и представен проект за подробен устройствен план / ПУП/ – ПРЗ на УПИ IV-Озеленяване, като за ПИ с идентификатор 67653.917.275 се образува нов УПИ -275 за жилищно строителство в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м., ...

ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН

02.05.2018

От „ХРАБЕК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за „Площадка за събиране, сортиране, разглобяване и окрупняване на отпадъци в поземлен имот с идентификатор 67653.923.32 гр.Смолян, община Смолян, област Смолян по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със ...

ЗАПОВЕД №ОК-03-02-95 НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

30.04.2018

Във връзка с топлото и сухо за сезона време, извършването на селскостопански дейности в земеделските земи, съседни на горските територии, извършването на ловна и туристическа дейност, и повишения риск от възникване на горски пожари

СЪОБЩЕНИЕ №УТ002627

25.04.2018

Одобрен ПУП- ПРЗ за изменение на дворищната регулация на урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – За озеленяване и гаражи, с преотреждане на част от същия с обособяване на нови УПИ : ХХХ – 51,237 за жилищни нужди и ХХХI – 523,51 за техническа ...

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

25.04.2018

Лица със съставени АУЗД по чл.107 ДОПК

ОБЯВА

24.04.2018

За допълнителен прием на документи на сдружения на собственици

Публични търгове с тайно наддаване

24.04.2018

За продажба на следните имоти - частна общинска собственост

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 157 158 >