> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ЗАПОВЕД №РД-0885 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

16.11.2017

Относно задължението на кмета на общината за определяне границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1856-001

16.11.2017

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-081/20.10.2017 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрена поправка на кадастралната основа с ...

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

16.11.2017

ПО ЗАПОВЕДИ №УТР-058 ДО №УТР-060

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

15.11.2017

За длъжността „Социален работник“ – 2 щ. бр. в Общностен център за предоставяне на интегрирани услуги за деца до 7 годишна възраст

СЪОБЩЕНИЕ

15.11.2017

На основание чл. 62а, ал.(2) от Закона за водите (обн.ДВ бр.67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.61/2016г.) се обявява открита процедура, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води – от един каптиран естествен извор КЕИ, разположен на имот ...

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1073

13.11.2017

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-71/21.09.2017 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП-план-схема за обект: “Външно ...

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1677

13.11.2017

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - план за регулация на УПИ IV-617, 618 кв.27 по плана на гр.Смолян, кв.Г.Смолян, тъй ...

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 2549

13.11.2017

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-73/09.10.2017 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП-ПРЗ за урегулиране на поземлен имот с ...

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1941

10.11.2017

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване на УПИ ХХIII и на част от УПИ ХVIII ...

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1221

09.11.2017

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-055/31.07.2017 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП – ПРЗ за изменение на уличната и ...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 144 145 >