> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ №УТ002423

21.08.2017

Изработен и представен проект за Подробен устройствен план – ПРЗ на ПИ с идентификатор 40498.601.5822, с.Кукувица, общ.Смолян, с образуване на два УПИ-за жилищно строителство, къща за гости в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 ...

ЗАПОВЕД №РД-0707 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

21.08.2017

Във връзка с необходимостта от създаване на временна организация на движение при извършване на строително- ремонти работи на ул.“Околовръстна“ ВХОД – ИЗХОД бул.“България“ - АРЗ.

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 2584

18.08.2017

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-065/17.08.2017 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП –ПРЗ за урегулиране на ПИ с ...

ОБЯВА ЗА „ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И МАРКИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПОСТРАДАЛА ОТ КОРОЯДИ, БОЛЕСТИ И ДРУГИ ВРЕДИТЕЛИ“ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ – ОБЩЕСТВЕНА СОБСТВЕНОСТ

16.08.2017

На основание чл.27, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и Решение № 511/29.06.2017 г. на Общински ...

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

16.08.2017

На основание чл.14 от Закона за общинската собственост, чл.21, чл.27,чл.69 ал.(1) т.1 и ал.(3) от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.56 от Закона за устройство на територията и Решение ...

ЗАПОВЕД №РД-0686 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.08.2017

Във връзка с необходимостта от създаване на временна организация на движение при извършване на строително- ремонти работи на ул.“Околовръстна“ ВХОД – ИЗХОД бул.“България“ - АРЗ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

14.08.2017

ПО ЗАПОВЕДИ №УТР-039 ДО №УТР-042

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

14.08.2017

Община Смолян на основание чл.124 б ал.2 от ЗУТ, че с Решения № 548, 549, 563 на Общински съвет- Смолян...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

14.08.2017

За длъжностите: Началник на отдел „Финансово-счетоводна дейност и бюджет, човешки ресурси и финансов контрол“ и Началник на отдел „Местни данъци и такси“ към дирекция „Финансово-счетоводна дейност и бюджет“

ПРОТОКОЛ

10.08.2017

Днес, 29.03.2017 г., на основание чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, комисия, назначена със Заповед № РД-0138/27.02.2017 г. на Кмета на Община Смолян в състав:

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 138 139 >