> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

УВЕДОМЛЕНИЕ

15.02.2018

ОТНОСНО: Размерът на дължимия туристически данък за средствата за подслони местата за настаняване

СЪОБЩЕНИЕ №УТ000999

14.02.2018

ДО НИКОЛА АНТОНОВ МАТОВ

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

12.02.2018

Лица със съставени АУЗД по чл.107 ДОПК

ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

09.02.2018

От „МИТ И КО“ ЕООД гр. Пловдив за „Преопаковане, транспорт, предаване и окончателно обезвреждане и почистване на складове, съдържащи УОЗ – пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита“.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ002019

08.02.2018

ДО, ШИНА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА, ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА БЕЛКОВСКА, ЗЛАТА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА – ИГНАТОВА, ХРИСТИНА ПАВЛОВА БАКЛАРОВА, ДЕЯНА АТАНАСОВА МИТЕВА, ЕЛЕНА АТАНАСОВА ПЕЕВА, МАРИЙКА ВЕЛИЧКОВА ЛАЗАРОВА

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

06.02.2018

За продажба на вещ – частна общинска собственост: Хоризонтална цилиндрична цистерна – 9070 литра

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

06.02.2018

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

06.02.2018

За отдаване под наем на земи - ниви от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землищата на с. Широка лъка, с. Момчиловци, с. Чокманово, с. Полковник Серафимово и с. Горово:

СЪОБЩЕНИЕ №УТ000107

06.02.2018

До СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ 318,320, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ 321 и „ИНО“ – Георги Василев Куртишев

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

02.02.2018

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че са издадени Заповеди №УТР-001, №УТР-002, №УТР-003 и №УТР-004 на Кмета на Община Смолян

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 151 152 >