> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

30.07.2018

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ

26.07.2018

Забранява се събирането на пирински /мурсалски, алиботушки/ чай от естествените находища на територията на цялата страна, включително и за лични нужди.

ЗАПОВЕД №РД-0612 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

24.07.2018

За спиране на движението за всички превозни средства по ул. „Евридика“ от кръстовището ул. „Елица“ до кръстовището с ул. „Майстор „Харит Кисьов“ –етап I от проекта за ВОД.

ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛИЕ НА ПАСИЩА

24.07.2018

За разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд за стопанската 2018-2019 год. на територията на област Смолян изготвен съгласно чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.8 от ППЗСПЗЗ

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 407

20.07.2018

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-044/17.07.2018 год. на Кмета на Община Смолян

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

19.07.2018

Обществено обсъждане на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор 67653.914.233 на УПИ V-Озеленяване кв.64 по действуващия ЗРП на гр.Смолян, кв.Горно Смолян

СЪОБЩЕНИЕ

19.07.2018

На основание чл. 62а, ал.(3) от Закона за водите (обн.ДВ бр.67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.65/2006г.) се обявява открита процедура, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от три каптирани естествени извора

СЪОБЩЕНИЕ

12.07.2018

Безплатна скринингова акция на територията на град Смолян, в рамките на кампанията за отбелязване на световния ден за борба с хепатит B и C

СЪОБЩЕНИЕ

12.07.2018

Община Смолян уведомява всички собственици на бракувани, спрени от движение и излезли от употреба моторни превозни средства

СЪОБЩЕНИЕ

11.07.2018

На основание чл.128 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение №850 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 07.06.2018 год., протокол №38, е разрешено и е одобрено задание с изработен проект за Подробен ...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 163 164 >