> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ОТЧЕТ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО С ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИИ

17.12.2019

ОТЧЕТ за 2018 г. на Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частиции / ФПЧ10/ и Плана за действие към нея за периода 2015-2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

17.12.2019

В изпълнение на Решение № 11 по т. 2 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Смолян, проведено на 28.11.2019 г., отразено в Протокол № 3.

ЗАПОВЕД №РД-1226 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

13.12.2019

Относно Протокол от 07.05.2019 година на Комисията назначена със Заповед № РД-0219/27.03.2019 г., за установяване на самосрутваща се жилищна сграда с идентификатор 67653.927.87.1 в поземлен имот с идентификатор 67653.927.87 ...

ЗАПОВЕД №РД-1224 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

13.12.2019

Относно Протокол от 10.10.2019 година на Комисията назначена със Заповед № РД-0219/27.03.2019 г., за установяване на самосрутваща се жилищна сграда с иднтификатор 67653.915.630.1 в поземлен имот с идентификатор 67653.915.630 по кадастралната карта ...

ЗАПОВЕД №367-503

12.12.2019

За временно въвеждане на организиране и безопастност на движението за подобект АУЗПТ № 1098 на Път III-866 "Девин - Пампорово" км 27+030

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

09.12.2019

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че са издадени Заповеди от №УТР-092 до №УТР-094

ЗАПОВЕД №РД-1357 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

04.12.2019

За ръководителите на държавни и обществени ведомства, фирми и собственици на търговски обекти, да предприемат необходимите действия за организиране почистването от сняг на прилежащи тротоари, подходи към сградите, пешеходните зони, стълбища и ...

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

03.12.2019

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 4 (четири) години на поземлен имот с идентификатор 67653.1.669 целия с площ от 6 739 (шест хиляди седемстотин тридесет и девет) кв.м, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1154

02.12.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-120/06.11.2019 год. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 776

02.12.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-111/04.11.2019 год. на Кмета на Община Смолян

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 201 202 >