> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

03.04.2019

Ha основание ЗАПОВЕД 180 от 11.03.2019 г. година на Министъра на околната среда и водите, периодът от 01.04.2019 година до 31.10.2019 година е обявен за пожароопасен сезон. Поради завишения риск от пожари, вследствие на селскостопански дейности в ...

ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ МДТ С ИЗТЕКЪЛ СРОК НА ПЛАЩАНЕ

02.04.2019

Физически лица и Юридически лица за данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозни средства, туристически данък и патентен данък с изтекъл срок на плащане към 31.03.2019 г. Публикувани на основание чл. 182, ал. 3, т. 2 от ...

ПОКАНИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ПО РЕДА НА ЧЛ. 193, АЛ. 1 ОТ ЗУТ

02.04.2019

ПОКАНИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ПО РЕДА НА ЧЛ. 193, АЛ. 1 ОТ ЗУТ

ПОКАНИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ПО РЕДА НА ЧЛ. 193, АЛ. 1 ОТ ЗУТ

29.03.2019

ПОКАНИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ПО РЕДА НА ЧЛ. 193, АЛ. 1 ОТ ЗУТ

СЪОБЩЕНИЕ

29.03.2019

На основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА, и на осн. чл.61, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с извършена проверка на кворума след обявена ...

ПОКАНА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ПО РЕДА НА ЧЛ. 193, АЛ. 1 ОТ ЗУТ

27.03.2019

Съгласно инвестиционните проекти за линеен обект "Интегриран воден проект на агломерация на град Смолян"

ПОКАНИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ПО РЕДА НА ЧЛ. 193, АЛ. 1 ОТ ЗУТ

26.03.2019

ПОКАНИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ПО РЕДА НА ЧЛ. 193, АЛ. 1 ОТ ЗУТ

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

26.03.2019

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

26.03.2019

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земи - ниви от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землището на с. Момчиловци

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б,АЛ2 ОТ ЗУТ

25.03.2019

Обявления на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ с Решения №1051,№1054,№1055 и №1056 на Общински съвет-Смолян, взети на заседанието му, състояло се на 28.02.2019 год., протокол №49.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 179 180 >