> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

27.02.2018

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №УТ002510

26.02.2018

ДО КУЗМАН АНАСТАСОВ МАНДЖУКОВ И ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ МИЛУШЕВ

СЪОБЩЕНИЕ №УТ000157-002

26.02.2018

ДО ЕМИЛ НИКОЛОВ МАНДЖУКОВ, ХРИСТО НИКОЛОВ СТОЯНОВ, НИКОЛА ХРИСТОВ СТОЯНОВ, ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ СТОЯНОВ, НЕВЕНА ИВАНОВА ДАРМОНЕВА, НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ПОПИВАНОВА

СЪОБЩЕНИЕ №УТ002248

26.02.2018

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ В ПИ 67547.505.1, УПИ I-Жилищно строителство кв.79 по плана на с.Смилян

ЗАПОВЕД №РД-0206 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

26.02.2018

Във връзка със сложната пътна обстановка , породена от обилен снеговалеж и снегонавяване в община Смолян за периода след 26.02.2018 г.

ЗАПОВЕД №РД-0205 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

26.02.2018

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.125, ал.1 и ал.2, т.1 от Закона за горите и във връзка с постъпили писмени предложения от Директора на ТП – ДГС „Славейно”, Директора на ТП – ДГС ...

ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

22.02.2018

Път II-86 "Асеновград - Смолян" - Изграждане на трета лента в участъци:

ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

21.02.2018

От Стефан Йорданов Мусорлиев за „Пристройка за съхраняване на селскостопанска продукция – сено и слама в ПИ №005019 и 005548, местност „Друма“, землището на с. Полковник Серафимово, община Смолян.“

СПИСЪК НА ЗИФП ДО 15.02.2018г.

20.02.2018

Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян“, по процедура BG16RFOP001-1.001-039

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

20.02.2018

Лица със съставени АУЗД по чл.107 ДОПК

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 151 152 >