> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ОБЯВЛЕНИЕ

08.10.2018

За предстоящо отчуждаване на поземлен имот - частна собственост за изграждане на обект: улица от о.т. 261 до о.т.262 в кв.8 по плана на кв.Устово

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

08.10.2018

За отдаване под наем на общински имот, находящ се на територията на община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1936

05.10.2018

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1173

05.10.2018

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1646

05.10.2018

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената ...

СЪОБЩЕНИЕ

04.10.2018

На основание чл. 62а, ал.(3) от Закона за водите (обн.ДВ бр.67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.65/2006г.) се обявява открита процедура, за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – р.Широколъшка

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

03.10.2018

За продажба на вещи – частна общинска собственост.

ЗАПОВЕД №РД-0784 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

02.10.2018

За спиране на движението за всички превозни средства по ул. „Евридика“ от кръстовището ул. „Чан“ до кръстовището с ул. „Дичо Петров“ –етап III от проекта за ВОД.

ЗАПОВЕД №РД-0783 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

02.10.2018

За въвеждане на нова временна организация на движението за всички превозни средства по бул. „България“ от спирка на магазин “ЛИДЛ“ посока кв.Райково до кръстовище - подход за магазин „ЛИДЛ“ – съгласно одобрена временна организация част 3 от проекта ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1769

01.10.2018

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената ...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 167 168 >