> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

04.09.2017

За длъжностите началник на отдел ФСДБЧРФК и началник на отдел МДТ, в дирекция ФСДБ, в Община Смолян

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

29.08.2017

За продажба на следните имоти - частна общинска собственост

Община Смолян продължава дейностите по реализиране на проект №BG05M9OP001-2.002-0179-C001

29.08.2017

„Подкрепа за независим и достоен живот на хората с увреждания от Община Смолян“ по процедура: BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020

ЗАПОВЕД №РД-0711 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

21.08.2017

Във връзка с отдаване на последна почит на Величко Чолаков - Почетен гражданин на Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ000535-004

21.08.2017

Одобрен Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.11 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян - централна част за изменение на уличната и дворищна регулация на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХХІ – 138 обществено обслужване с ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ000263

21.08.2017

Изработен и представен проект за подробен устройствен план - план за регулация с присъединяване на част от УПИ IХ-Озеленяване към УПИ ХVII-178 в кв.32 по плана на гр.Смолян кв.Г.Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ002423

21.08.2017

Изработен и представен проект за Подробен устройствен план – ПРЗ на ПИ с идентификатор 40498.601.5822, с.Кукувица, общ.Смолян, с образуване на два УПИ-за жилищно строителство, къща за гости в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 ...

ЗАПОВЕД №РД-0707 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

21.08.2017

Във връзка с необходимостта от създаване на временна организация на движение при извършване на строително- ремонти работи на ул.“Околовръстна“ ВХОД – ИЗХОД бул.“България“ - АРЗ.

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 2584

18.08.2017

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-065/17.08.2017 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП –ПРЗ за урегулиране на ПИ с ...

ОБЯВА ЗА „ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И МАРКИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПОСТРАДАЛА ОТ КОРОЯДИ, БОЛЕСТИ И ДРУГИ ВРЕДИТЕЛИ“ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ – ОБЩЕСТВЕНА СОБСТВЕНОСТ

16.08.2017

На основание чл.27, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и Решение № 511/29.06.2017 г. на Общински ...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 138 139 >