> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.128, АЛ.2 ОТ ЗУТ

09.01.2020

Изработен проект с одобрено задание за ПУП – Устройствена план - схема за обект : „Външно В и К на хотел – ресторант в УПИ ХIII – 120004 в кв.4 в КК Пампорово в местност „Малък Картъл“, землище Смолян, Община Смолян“, с трасе преминаващо през ...

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.128, АЛ.2 ОТ ЗУТ

09.01.2020

Изработен проект с одобрено задание за ПУП – парцеларен план за обект: „Напорен тръбопровод за Микро ВЕЦ „Горски дол“ – в землището на с. Широка лъка – „ВЕТОС“ – ООД“, с трасе преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 83274.2.716, ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ001818

09.01.2020

Изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация на УПИ I-533,534 с образуване на нови УПИ…533 и УПИ… 534 в кв.7 по плана на с. Полк. Серафимово.

ЗАПОВЕД №РД-1414 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

23.12.2019

За осигуряване на допълнителен градски транспорт за желаещите да посетят Новогодишните тържества в нощта на 31.12.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ

18.12.2019

Във връзка със Заповед № РД-1387/17.12.2019 г. на кмета на Община Смолян се отменя публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 4 (четири) години на поземлен имот с идентификатор 67653.1.669

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

18.12.2019

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че с Решения №29, №30, №31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №42, №43 и №44

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2066

18.12.2019

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за ПУП /подробен устройствен план/ - План за регулация и план за застрояване на УПИ 201008 – за хотел /ПИ ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1934

18.12.2019

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ XV, XIV и XII в кв.91а по плана ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1818

18.12.2019

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация на УПИ I-533,534 с образуване на нови УПИ…533 и УПИ… 534 в кв.7 ...

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

17.12.2019

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 201 202 >