> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

18.09.2017

За длъжностите: Медиатор - 2 щ. бр.; Рехабилитатор - 1 щ. бр.; Психолог - 1 щ. бр.; Юрист - 1 щ. бр.. в Общностен център за предоставяне на интегрирани услуги за деца до 7 годишна възраст

ЗАПОВЕД №РД-0745 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

14.09.2017

Във връзка с отдаване на последна почит на доц. д-р Христо Гиневски

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ

14.09.2017

Реконструкция на съоръжения за защита от вредното въздействие на водите“– възстановяване на подпорна стена на ул. „Атанас Шапарданов“ в кв.Устово на гр.Смолян.

ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

14.09.2017

От „БОБ – ТОНИ“ ООД: „Жилищни сгради за временно обитаване в УПИ VIII – 6.254.,6.239 с. Стойките, общ. Смолян, обл. Смолян с идентификатор – 69345.6.400 по к.к. на с. Стойките, к.я. Малини“.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

11.09.2017

Имот с номер 003849 в землището на с. Турян, м. „Фероско“, община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

11.09.2017

Имот с номер 000489 в землището на с. Сивино, м. „Корията“, община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ002162

11.09.2017

Изработен и представен проект за подробен устройствен план - план за регулация на УПИ ХVI-951 и улична регулация в кв. 41 по плана на с. Момчиловци

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

08.09.2017

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ УТ 000 949

07.09.2017

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-066/17.08.2017 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен Подробен устройствен план - план за ...

ПРОТОКОЛ

05.09.2017

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ПО ДОПУСТИМ СЛОЙ И ОПРЕДЕЛЕНИ НАЕМНИ ЦЕНИ ЗА ПЕРИОДА НА НАЕМАНЕТО ИМ

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 138 139 >