> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б,АЛ2 ОТ ЗУТ

23.08.2019

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че са издадени Заповеди №УТР-066 до №УТР-069/ 15.08.2019 год. на Кмета на Община Смолян

ПЕТИЦИЯ

22.08.2019

От Кметове на населени места на територията на община Смолян, Представители на дърводобивния и преработвателния бранш, Горски производителни кооперации, Горски сдружения, Лицензирани лесовъди на територията на област Смолян

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

21.08.2019

Конкурс за заемане на длъжност: „Специалист ОВК“ по договор по ДБФП № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“.

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

21.08.2019

Конкурс за заемане на длъжност: „Специалист по качеството на атмосферния въздух“ по договор по ДБФП № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“.

ПОКАНИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ПО РЕДА НА ЧЛ. 193, АЛ. 1 ОТ ЗУТ

20.08.2019

ПОКАНИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ПО РЕДА НА ЧЛ. 193, АЛ. 1 ОТ ЗУТ

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 055-004

20.08.2019

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на част от УПИ IХ- 8, 267, 288, 302, ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 875

20.08.2019

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 73482.4.674, ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 775

20.08.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-069/26.07.2019 год. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ

20.08.2019

На основание Писмо № РДГ13–5664/15.08.2019г. на РДГ гр. Смолян и във връзка с високата пожарна опасност на територията на Община Смолян вследствие на високите температури и наличието на суха растителност, уведомявам жителите на общината и ...

ЗАПОВЕД №РД-0846 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

19.08.2019

За въвеждане на временна забрана за ползване на ул. „Анастас Стайков“ за всички моторни превозни средства и пешеходци от 8:00ч. до 17:00ч. за периода от 19.08.2019г. до 09.09.2018г.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 190 191 >