> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

06.04.2020

На основание Заповед № РД - 221от 09.03.2020 г. на Министъра на околната среда и водите, периодът от 01.04.2020 г. до 31.10.2020 г. е обявен за пожароопасен сезон.

ЗАПОВЕД №РД-0372 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

01.04.2020

Промени на линии от републиканската транспортна схема, квота на община Смолян

ЗАПОВЕД №РД-0358 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

31.03.2020

Във връзка с предотвратяването на деяния нанасящи вреди на селскостопанските култури, трайните насаждения, естествени ливади и тревните площи

осигуряване на дърва за огрев на социално слаби лица

26.03.2020

 Във връзка с настъпилото извънредно положение на територията на Република България ЮЦДЛ – гр. Смолян, ТП „ДГС – Смилян“ предоставя за закупуване на допълнително количество дърва за огрев на социално слаби лица, получили ...

ЗАПОВЕД №ЧР01-0362 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

23.03.2020

Конкурса за назначаване на държавен служител за длъжността Юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативно обслужване“, обявен с моя Заповед № ЧР01-0254 от 09.03.2020 г.

ЗАПОВЕД №ЧР01-0361 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

23.03.2020

Конкурса за назначаване на държавен служител за длъжността Началник на отдел „Култура, младежки дейности и спорт“, обявен с моя Заповед № ЧР01-0253 от 09.03.2020 г.

ЗАПОВЕД №ЧР01-0360 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

23.03.2020

Конкурса за назначаване на държавен служител за длъжността Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“, обявен с моя Заповед № ЧР01-0252 от 09.03.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.128, АЛ.2 ОТ ЗУТ

20.03.2020

Обявления по решения №167

СЪОБЩЕНИЕ

20.03.2020

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че с писмо с вх. № ...

РЕШЕНИЯ ПО ЧЛ. 210 ОТ ЗУТ

18.03.2020

РЕШЕНИЯ ПО ЧЛ. 210 ОТ ЗУТ

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 206 207 >