> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 427-005

30.08.2018

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-054/30.07.2018 год. на Кмета на Община Смолян

ЗАПОВЕД №РД-0696 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

29.08.2018

За въвеждане на временна забрана за ползване на ул. „Спортна“ от о.т. 1997 до о. т. 2412 от 8:00ч. до 17:00ч. за периода от 29.08.2018г. до 20.09.2018г.

ЗАПОВЕД №РД-0695 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

29.08.2018

За спиране на движението за всички превозни средства по ул. „Евридика“ от кръстовището ул. „Майстор Харит Кисьов“ до кръстовището с ул. „Чан“ –етап II – ри от проекта за ВОД.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

27.08.2018

За отдаване под наем на терен с идентификатор 67653.925.476 за разполагане на временни преместваеми обекти – развлекателни и увеселителни съоръжения по време на провеждането на традиционния Устовски панаир /4 – 7 октомври 2018г.

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

23.08.2018

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че са издадени Заповеди №УТР-048 и №УТР-049

ЗАПОВЕД №РД-0676 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

22.08.2018

Въвеждане на нова временна организация на движението за всички превозни средства по бул. „България“ от спирка на магазин“ЛИДЛ“ посока кв.Райково до кръстовище - подход за магазин „ЛИДЛ“ – съгласно одобрена временна организация част 1 от проекта за ...

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

20.08.2018

С Решения №905, №906 , №907, №908 и №909 на Общински съвет - Смолян.

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

15.08.2018

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че са издадени Заповеди №УТР-039, №УТР-040, №УТР-041, №УТР-042, №УТР-043, №УТР-044, №УТР-045, №УТР-046 и №УТР-047

СЪОБЩЕНИЕ

14.08.2018

На основание чл. 62а, ал.(1) ал.(2) от Закона за водите (обн.ДВ бр.67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.61/2016г.) се обявява открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на воден обект –Дере (съгласно ГИС база данни на БД ИРБ –река без име), ...

ОБЯВЛЕНИЕ

13.08.2018

На основание чл.72, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, Общинска служба по земеделие – Смолян, Ви уведомява, че са изготвени предварителните регистри въз основа на подадените от Вас ...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 163 164 >