> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ

28.09.2017

Чрез съществуващи водовземни съоръжения, тръбен кладенец, разположен в поземлен имот №001405, в местността „Елите“ в землището на гр. Смолян, община Смолян, област Смолян.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР

26.09.2017

За предоставяне на интегрирани услуги за деца до 7 годишна възраст в гр. Смолян, кв. Каптажа, за следните длъжности: Медиатор – 2 щ. бр.; Рехабилитатор - 1 щ. бр.; Психолог - 1 щ. бр.; Юрист - 1 щ. бр.

ЗАПОВЕД №РД-0774

26.09.2017

Във връзка осигуряването на безопасно протичане на традиционния Устовски панаир за периода: 6, 7 и 8 октомври 2017 година.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ000228

18.09.2017

До ПЕТЪР ПАВЛОВ ПАВЛОВ, РАДКА ТОДОРОВА ИЛЧЕВА и ПЕТКО ГЕОРГИЕВ КАРАПАЧОВ.

ОБЯВЛЕНИЯ

18.09.2017

ПО ЧЛ. 124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

18.09.2017

На основание чл.62 а, ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява , че ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на УПИ ІІІ-Озеленяване с преотреждане в УПИ за жилищно строителство в кв.29 по плана на гр.Смолян кв.Горно Смолян .

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

18.09.2017

За длъжностите: Медиатор - 2 щ. бр.; Рехабилитатор - 1 щ. бр.; Психолог - 1 щ. бр.; Юрист - 1 щ. бр.. в Общностен център за предоставяне на интегрирани услуги за деца до 7 годишна възраст

ЗАПОВЕД №РД-0745 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

14.09.2017

Във връзка с отдаване на последна почит на доц. д-р Христо Гиневски

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ

14.09.2017

Реконструкция на съоръжения за защита от вредното въздействие на водите“– възстановяване на подпорна стена на ул. „Атанас Шапарданов“ в кв.Устово на гр.Смолян.

ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

14.09.2017

От „БОБ – ТОНИ“ ООД: „Жилищни сгради за временно обитаване в УПИ VIII – 6.254.,6.239 с. Стойките, общ. Смолян, обл. Смолян с идентификатор – 69345.6.400 по к.к. на с. Стойките, к.я. Малини“.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 138 139 >