> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 001984

26.06.2018

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-028/23.04.2018 год. на Кмета на Община Смолян

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

22.06.2018

С Решения №850, №851, №852 и №853 на Общински съвет - Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ

22.06.2018

На основаниe чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на засегнатото население се съобщава, че има постъпило от „ВиК“ ЕООД гр.Смолян Уведомление за инвестиционно предложение в Община ...

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

18.06.2018

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че са издадени Заповеди №УТР-030, №УТР-031, №УТР-032, №УТР-033, №УТР-034

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2560

14.06.2018

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-027/23.04.2018 год. на Кмета на Община Смолян

ПРОТОКОЛ

14.06.2018

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА СМОЛЯН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА КЪРЛЕЖИ

13.06.2018

Във връзка с ограничаване възможностите от разпространение на трансмисивни инфекции и осигуряване на благоприятна жизнена среда на децата и гражданите на Община Смолян

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

12.06.2018

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 876

11.06.2018

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-029/23.04.2018 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП – ПРЗ за урегулиране на поземлен имот с ...

МЛАДЕЖКА КАМПАНИЯ „МИСИЯ СМОЛЯН - 2018”

11.06.2018

От 09 юли 2018 година Община Смолян ще проведе Младежка кампания „Мисия Смолян-2018”. Инициативата е свързана със създаване и поддържане на чиста и приветлива околна среда в град Смолян и в населените места в общината.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 157 158 >