> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

27.03.2018

На 29.03.2018 г. от 11.00 часа на ул. „Евридика“ непосредствено след кръстовището с ул. „Дичо Петров“ ще се проведе официална церемония „Първа копка“ по проект BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ002493

23.03.2018

ДО, ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХАДЖИПЕТРОВ, СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ХАДЖИПЕТРОВ , КАЛИНА СТЕФАНОВА ХАДЖИПЕТРОВА, ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХАДЖИПЕТРОВ , МАРИАНА СТАНКОВА ДИНЕВА, ДИМИТЪР ИВАНОВ ГРУЕВ

СЪОБЩЕНИЕ

23.03.2018

Община Смолян уведомява всички собственици на дърва за огрев, бракувани, спрени от движение и излезли от употреба моторни превозни средства, други материали и съоръжения.

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

21.03.2018

По издадени Заповеди №УТР-009, №УТР-010, №УТР-011, №УТР-012, №УТР-013, №УТР-014, №УТР-015 и №УТР-016 на Кмета на Община Смолян.

УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

21.03.2018

От „ПАМПОРОВО“ АД за „Разширение на система /съоръжения/ за изкуствено заснежаване на пистите в к.к.Пампорово“

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

21.03.2018

Инвестиционно предложение: Спешно отделение (СО) - Вътрешно преустройство на част от съществуваща десететажна сграда на МБАЛ - д-р Братан Шукеров АД в УПИ II, кв. 12, представляващ ПИ с идентификатор по КККР 67653.918.142, гр. Смолян, Община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

20.03.2018

Лица със съставени АУЗД по чл.107 ДОПК

ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

15.03.2018

От „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД гр.София за „Базова станция с честотен обхват 900-2100 МНz на „Мобилтел“ ЕАД с №SML 0018 „КАВАЛА“, разположена в град Смолян, м.“Караманджа“ област Смолян в имот с идентификатор №67653.646.2.“

ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

15.03.2018

От „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД гр.София за „Базова станция с честотен обхват 900-2100 МНz на „Мобилтел“ ЕАД с №SML 0027 „Момчиловци“, разположена в село Момчиловци област Смолян на сграда с идентификатор №49014.501.755.1.“

ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

15.03.2018

От „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД гр.София за „Базова станция с честотен обхват 900-2100 МНz на „Мобилтел“ ЕАД с №SML 0041 „Широка лъка“, разположена в село Гела м.“Заевите“ област Смолян в поземлен имот с №1.“

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 151 152 >