> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ЗАПОВЕД №РД-1150 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

28.12.2017

Във връзка с провеждане на новогодишните празници по случай Новата 2018г. и с цел осигуряване на обществен транспорт за гражданите и гостите на община Смолян, след 24:00часа на 31.12.2017г.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

28.12.2017

За продажба на следния имот - частна общинска собственост:

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

19.12.2017

По издадени Заповеди от №УТР-068 до №УТР-071 включително

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

19.12.2017

Евелин М. Хаджиев уведомява, че на 28.12.2017г. от 10.00 часа в Кафе „МОКА“ с адрес гр.Смолян , бул.“България“№86 ще се проведе обществено обсъждане относно: „Промяна на ПУП-ПРЗ за част от УПИ I-Озеленяване, кв.7 (в рамките на ПИ 67653.923.98) по ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ001677

19.12.2017

ДО Н-ЦИ НА ИВАН ГАВРАИЛОВ РАЙЧЕВ

ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН

19.12.2017

С вх.№ДЛ011689/18.12.2017 г. от „БОБ - ТОНИ“ ООД И „ЕР ТЕ КОНСУЛТ“ ООД

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ

19.12.2017

От подземни води – от един каптиран естествен извор КЕИ, разположен на имот №031044, местност „Ревир–св.Иван“, намиращ се в землището на с.Кутела, община Смолян, област Смолян с цел самостоятелно питейно– битово водоснабдяване

СЪОБЩЕНИЕ №ДЛ010686

18.12.2017

До Иванка Георгиева Ангелова, ул.”Дичо Петров” № 4, жил. блок ”ДЦ-14”, ап. № 14, гр. Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №ДЛ0011492

18.12.2017

ДО „ХАЧО ГРУП“ЕООД , УЛ.“ЦАР ИВАН АСЕН II“№38, ЕТ.1.,ГР. КРИЧИМ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

15.12.2017

АНГЕЛ ПЕТРОВ ХВОРЕВ, на основание чл.62 а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 144 145 >