> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

12.01.2018

По издадени Заповеди от №УТР-072 до №УТР-075 включително и Решение №660 на Общински съвет-Смолян

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

12.01.2018

Списък на физически и юридически лица с неплатени задължения по ЗМДТ

СОЦИАЛНА УСЛУГА „ТОПЪЛ ОБЯД“

12.01.2018

Продължава набирането на заявления-декларации от кандидат-потребители на социална услуга „Топъл обяд“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

11.01.2018

За длъжността главен архитект в Общинска администрация Смолян, с приложени образци на заявление и декларация

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

09.01.2018

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-001 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

04.01.2018

Във връзка с реализация на проект „Реконструкция на водоснабдителен и канализационен участък за ул.„Беклийца“ гр. Смолян“

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА АСИСТЕНТИ

04.01.2018

ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ И ПЕРСОНАЛ, ПРЕДОСТАВЯЩ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА - ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ, СОЦИАЛНИ АСИСТЕНИ И ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

03.01.2018

Относно: Изготвен е проект за Наредба за изменение на Наредба № 12 за критериите, реда и условията за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Смолян.

ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН

03.01.2018

С вх.№УТ002632/29.12.2017 г. от Ивайло Стойчев Данчев и Димитър Стойчев Данчев: „Реализиране на предприятие за добив и преработка на мляко в ПИ 49014.16.406 в местността ”Общината” в землището на с.Момчиловци, община Смолян, област Смолян“.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ

29.12.2017

ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ЧАСТ ОТ КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ.37 Ж АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2018 Г., ЗА ЗЕМЛИЩАТА ЗА КОИТО ДО ...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 144 145 >