> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

03.07.2018

За продажба на следния имот - частна общинска собственост.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

03.07.2018

За продажба на вещи – частна общинска собственост.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

03.07.2018

За учредяване право на строеж за изграждане на 10 броя гаражи в поземлен имот

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 268

29.06.2018

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-030/25.05.2018 год. на Кмета на Община Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0552 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

29.06.2018

Отмяна на „БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ“ на територията на цялата община Смолян.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

28.06.2018

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1177

28.06.2018

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената ...

ЗАПОВЕД №РД-0551 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

28.06.2018

„БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ“ на територията на цялата община Смолян.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА СМОЛЯН

28.06.2018

Получено писмо от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, в Общинска администрация Смолян...

ОБЯВЛЕНИE ПО ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

27.06.2018

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че e издадена Заповед №УТР-035

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 157 158 >