> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

14.02.2019

На основание чл. 62а, ал.(3) от Закона за водите (обн.ДВ бр.67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.65/2006г.) се обявява открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект,р.Черна, с цел: „Изграждане на нови съоръжения за ...

СЪОБЩЕНИЕ

14.02.2019

На основание чл. 62а, ал.(3) от Закона за водите (обн.ДВ бр.67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.65/2006г.) се обявява открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект,р.Черна, с цел: „Изграждане на нови съоръжения за ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2394

13.02.2019

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация на УПИ II-244,246, УПИ III-244, УПИ I-245, УПИ II-245 с ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2221

12.02.2019

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и план за застрояване на УПИ VII /за ПИ с идентификатор ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1070-001

12.02.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-078/10.12.2018 год. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИE УТ 00 1777-002

11.02.2019

На основание чл.13 а, ал.7 от ППЗСПЗЗ в /30-дневен/ тридесет дневен срок от датата на уведомяването Ви с настоящото писмо може да направите писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до Кмета на Община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ

07.02.2019

На основаниe чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на засегнатото население се съобщава...

СЪОБЩЕНИЕ

05.02.2019

На основаниe чл.4, ал.2 Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно намерение в Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ

01.02.2019

Почистване и поддръжка чрез изземване на наносни отложения от водохранилището към водохващане на р.Широколъшка за МВЕЦ „Горски дол“), в землището на с.Широка лъка, община Смолян, област Смолян.

Проект на списък за настаняване на граждани в общински жилища за 2019 г.

31.01.2019

Проект на списък за настаняване на граждани в общински жилища за 2019 г. и списък на кандидати за настаняване в общинско жилище на които е отказано картотекиране поради това, че същите не отговарят на условията по наредбата за условията и реда за ...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 172 173 >