> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

Обява

13.10.2017

Община Смолян Ви уведомява, че до 31 октомври 2017 г. в Общинските служби по земеделие се приемат заявления от собственици на пасищни селскостопански животни за изготвяне на масиви за ползване на пасища, мери и ливади по чл.37ж от Закона за ...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

13.10.2017

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0860

12.10.2017

На основание чл.44, ал. 1, т.1 и т.2 от Закона за Местното самоуправление и местната администрация и връзка с постъпила заявление от Събин Събинов Пинев с вх. № ИРОС 000922-001/04.10.2017г. за въвеждане временна организация на движение.

ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ. 37Ж ОТ ЗСПЗЗ

11.10.2017

Заповеди по чл. 37ж от ЗСПЗЗ, издадени от Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр.Смолян с №/РД-05-134 до №/РД-05-137...

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

11.10.2017

Община Смолян на основание чл.124 б ал.2 от ЗУТ, че с Решения № 569 на Общински съвет- Смолян...

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

11.10.2017

ПО ЗАПОВЕДИ №УТР-048 ДО №УТР-053

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1922

10.10.2017

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-064/11.08.2017 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП –ПРЗ за урегулиране на ПИ с ...

СЪОБЩЕНИЕ

06.10.2017

На основаниe чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно намерение в Община Смолян с ...

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

28.09.2017

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

28.09.2017

За отдаване под наем на части от имот общинска собственост, както следва:

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 138 139 >