> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

19.07.2018

Обществено обсъждане на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор 67653.914.233 на УПИ V-Озеленяване кв.64 по действуващия ЗРП на гр.Смолян, кв.Горно Смолян

СЪОБЩЕНИЕ

19.07.2018

На основание чл. 62а, ал.(3) от Закона за водите (обн.ДВ бр.67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.65/2006г.) се обявява открита процедура, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от три каптирани естествени извора

СЪОБЩЕНИЕ

12.07.2018

Безплатна скринингова акция на територията на град Смолян, в рамките на кампанията за отбелязване на световния ден за борба с хепатит B и C

СЪОБЩЕНИЕ

12.07.2018

Община Смолян уведомява всички собственици на бракувани, спрени от движение и излезли от употреба моторни превозни средства

СЪОБЩЕНИЕ

11.07.2018

На основание чл.128 ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение №850 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 07.06.2018 год., протокол №38, е разрешено и е одобрено задание с изработен проект за Подробен ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2264

11.07.2018

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената ...

ЗАПОВЕД №РД-0573 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

10.07.2018

Спирне на движението на всички МПС по улица „Първи май“ в с. Смилян, община Смолян, поради възникнало свлачище на пътното платно и с цел избягване на инциденти застрашаващи живота и здравето на участниците в движението.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2404

09.07.2018

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-034/06.06.2018 год. на Кмета на Община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 471

09.07.2018

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и силуети на УПИ ХI 220 ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1017

09.07.2018

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-035/06.06.2018 год. на Кмета на Община Смолян

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 157 158 >