> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ЗАПОВЕД №РД-0301 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

16.03.2020

Относно въвеждането на празнично разписание в делничните дни за всички основни градски линии на територията на гр. Смолян до 29.03.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

12.03.2020

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че с писмо с вх. № ...

СЪОБЩЕНИЕ

11.03.2020

Във връзка с писмо с вх. №ЕО-СМ-307 от 09.03.2020г. на директора на РИОСВ- Смолян, на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на База за отдих“, в ПИ с идентификатор 67653.91.437 по ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

09.03.2020

За длъжността Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

09.03.2020

За длъжността Началник на отдел „Култура, младежки дейности и спорт“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

09.03.2020

За длъжността юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативно обслужване“

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

04.03.2020

Обявления по Заповеди от №УТР-010 до №УТР-017 и Решение №167

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1024

28.02.2020

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-010/12.02.2020 год. на Кмета на Община Смолян

ЗАПОВЕД №РД-0025 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

28.02.2020

Относно временно ограничавам движението на всички МПС по улица „Елица“ в участъка от кръстовището с ул. „Момина вода“ до кръстовището с ул. „Бреза“ на 07.03.2020 г. от 10:00ч. до 16:00 ч.

ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015“ - ОБЩИНА СМОЛЯН

28.02.2020

Община Смолян продължава изпълнението на Проект „Приеми ме 2015” в партньорство с Агенцията за социално подпомагане, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“ по Оперативна програма ...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 201 202 >