> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СИК - Изплащане на възнаграждения

04.06.2019

Днес 04.06.2019 г. в стая 424 на Община Смолян започна изплащане на възнагражденията на членовете на СИК

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2087

03.06.2019

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената ...

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б,АЛ2 ОТ ЗУТ

31.05.2019

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че са издадени Заповеди №УТР-036, 037, 038, 039, 040/ 16.05.2019 год. на Кмета на Община Смолян.

ЗАПОВЕД №РД11-11 НА ОПУ-СМОЛЯН

30.05.2019

ЗАПОВЕД №РД11-18\28.05.2019г. НА ОПУ-СМОЛЯН

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2412-002

30.05.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-034/03.04.2019 год. на Кмета на Община Смолян

ЗАПОВЕД №РД-0574 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

29.05.2019

За спиране движението за всички МПС по локално платно от бул. „България” – община Смолян на 01.06.2019г. от 06:30ч. до приключване на детския празник и за посочения период закривам такси стоянката. Определям платното да се ползва за нуждите на ...

ОБЯВЛЕНИЕ

28.05.2019

На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 9, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед №РД-0572/28.05.2019г. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №ИРОС 00 1281-001

28.05.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-031/01.04.2019 год. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 377

28.05.2019

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ ХХХIII- за ПИ с идентификатор ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2461

28.05.2019

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и план за застрояване на поземлен имот с идентификатор ...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 179 180 >