> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ОБЯВА

01.11.2017

ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА ДО 7 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ В ГР. СМОЛЯН, КВ. КАПТАЖА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

СЪОБЩЕНИЕ № УТ 000 268

01.11.2017

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлени имоти с №№006073, 006062,006063 и ...

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

30.10.2017

ПО ЗАПОВЕДИ №УТР-054 ДО №УТР-057

СЪОБЩЕНИЕ УТ 000 876

27.10.2017

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 49014.16.406 в ...

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 2049

23.10.2017

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е издадена виза от Главния архитект на Община Смолян на 13.10.2017 год. за проектиране преустройство на жилищна сграда за семеен хотел за ПИ ...

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1299

23.10.2017

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е издадена виза от Главния архитект на Община Смолян на 24.07.2017 год. и идеен проект за административно - битова сграда /възстановяване на ...

СЪОБЩЕНИЕ УТ 000 107

19.10.2017

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за промяна на регулационните граници на УПИ ...

ЗАПОВЕД №РД-0869

17.10.2017

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за Местното самоуправление и местната администрация, чл.9, ал.3 от Закона за пътищата във връзка с честването на 105 години от Балканската война – 1912г. и Освобождението на Родопите и осигуряване на ...

ЗАПОВЕД №РД-0868

17.10.2017

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9 ал. 3 от Закона за пътищата и във връзка с провеждане на Спортните прояви на Община Смолян и по случай Празника на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1950-002

16.10.2017

На основание чл.13 а, ал.6 от ППЗСПЗЗ Ви съобщавам, че с Протокол №8 от 11.08.2017 год. за приемане на помощни кадастрални планове на бивши земеделски имоти подлежащи на възстановяване по реда на чл.10, ал.7 от ЗСПЗЗ е приет помощен кадастрален план ...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 138 139 >