> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

08.10.2018

За отдаване под наем на общински имот, находящ се на територията на община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1936

05.10.2018

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1173

05.10.2018

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1646

05.10.2018

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената ...

СЪОБЩЕНИЕ

04.10.2018

На основание чл. 62а, ал.(3) от Закона за водите (обн.ДВ бр.67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.65/2006г.) се обявява открита процедура, за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – р.Широколъшка

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

03.10.2018

За продажба на вещи – частна общинска собственост.

ЗАПОВЕД №РД-0784 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

02.10.2018

За спиране на движението за всички превозни средства по ул. „Евридика“ от кръстовището ул. „Чан“ до кръстовището с ул. „Дичо Петров“ –етап III от проекта за ВОД.

ЗАПОВЕД №РД-0783 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

02.10.2018

За въвеждане на нова временна организация на движението за всички превозни средства по бул. „България“ от спирка на магазин “ЛИДЛ“ посока кв.Райково до кръстовище - подход за магазин „ЛИДЛ“ – съгласно одобрена временна организация част 3 от проекта ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1769

01.10.2018

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената ...

ЗАПОВЕД №РД-0775 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

01.10.2018

Във връзка осигуряването на безопасно протичане на традиционния Устовски панаир за периода: 5, 6 и 7 октомври 2018 година.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 163 164 >