> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

20.03.2020

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че с писмо с вх. № ...

РЕШЕНИЯ ПО ЧЛ. 210 ОТ ЗУТ

18.03.2020

РЕШЕНИЯ ПО ЧЛ. 210 ОТ ЗУТ

СЪОБЩЕНИЕ

18.03.2020

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че с писмо с вх. № ...

ОБЯВА

17.03.2020

Възложение на всички кметове и кметски наместници на населени места, на територията на Община Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0308 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

17.03.2020

На основание чл. 44, ал.1,т.1 и ал. 2 от ЗМСМА и издадена заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на Здравеопазването на основание чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1722

17.03.2020

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-012/24.02.2020 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрена план-схема за обект: „Външно ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 154

17.03.2020

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план / ПУП /– План за регулация и план за застрояване за част от УПИ VII- Комплексно ...

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

17.03.2020

Обявления по решения №151 и 152

ЗАПОВЕД №РД-0306 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

16.03.2020

На основание чл. 44, ал.1,т.1 и ал. 2 от ЗМСМА и издадена заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на Здравеопазването на основание чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с ...

ПРОЕКТ НА СПИСЪК ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ГРАЖДАНИ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ЗА 2020 Г.

16.03.2020

Проект на списък за настаняване на граждани в общински жилища за 2020 г. и списък на кандидати за настаняване в общинско жилище на които е отказано картотекиране поради това, че същите не отговарят на условията по наредбата за условията и реда за ...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 201 202 >