> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 285

07.08.2018

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план / ПУП/– План за застрояване за част от поземлен имот с идентификатор 67653.4.553 ...

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

02.08.2018

С Решения №866, №868 , №869, №870, №871 и №872 на Общински съвет - Смолян.

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

02.08.2018

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че са издадени Заповеди №УТР-036, №УТР-037 и №УТР-038

СЪОБЩЕНИЕ

01.08.2018

На основание чл. 62а, ал.(3) от Закона за водите (обн.ДВ бр.67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.61/2016г.) се обявява открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден с цел: „Изземване на наносни отложения – Водохранилище ...

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

30.07.2018

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ

26.07.2018

Забранява се събирането на пирински /мурсалски, алиботушки/ чай от естествените находища на територията на цялата страна, включително и за лични нужди.

ЗАПОВЕД №РД-0612 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

24.07.2018

За спиране на движението за всички превозни средства по ул. „Евридика“ от кръстовището ул. „Елица“ до кръстовището с ул. „Майстор „Харит Кисьов“ –етап I от проекта за ВОД.

ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛИЕ НА ПАСИЩА

24.07.2018

За разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд за стопанската 2018-2019 год. на територията на област Смолян изготвен съгласно чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.8 от ППЗСПЗЗ

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 407

20.07.2018

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-044/17.07.2018 год. на Кмета на Община Смолян

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

19.07.2018

Обществено обсъждане на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор 67653.914.233 на УПИ V-Озеленяване кв.64 по действуващия ЗРП на гр.Смолян, кв.Горно Смолян

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 157 158 >