> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ №УТ002457

02.05.2018

Изработен и представен проект за подробен устройствен план / ПУП/ – ПРЗ на УПИ IV-Озеленяване, като за ПИ с идентификатор 67653.917.275 се образува нов УПИ -275 за жилищно строителство в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м., ...

ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН

02.05.2018

От „ХРАБЕК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за „Площадка за събиране, сортиране, разглобяване и окрупняване на отпадъци в поземлен имот с идентификатор 67653.923.32 гр.Смолян, община Смолян, област Смолян по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със ...

ЗАПОВЕД №ОК-03-02-95 НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

30.04.2018

Във връзка с топлото и сухо за сезона време, извършването на селскостопански дейности в земеделските земи, съседни на горските територии, извършването на ловна и туристическа дейност, и повишения риск от възникване на горски пожари

СЪОБЩЕНИЕ №УТ002627

25.04.2018

Одобрен ПУП- ПРЗ за изменение на дворищната регулация на урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – За озеленяване и гаражи, с преотреждане на част от същия с обособяване на нови УПИ : ХХХ – 51,237 за жилищни нужди и ХХХI – 523,51 за техническа ...

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

25.04.2018

Лица със съставени АУЗД по чл.107 ДОПК

ОБЯВА

24.04.2018

За допълнителен прием на документи на сдружения на собственици

Публични търгове с тайно наддаване

24.04.2018

За продажба на следните имоти - частна общинска собственост

Публични търгове с тайно наддаване

24.04.2018

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян.

ПОСТЪПИЛО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

20.04.2018

От „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД гр.Смолян за „Водовземане от повърхностен воден обект „Перелик-4“, „Водем №4“ и „Водоем №5“, в м. „Карлък“, землище на с.Стойките, общ. Смолян обл. Смолян“.

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

18.04.2018

С Решения №785, №786, №787, №788, №789, №790, №791 и №792 на Общински съвет - Смолян.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 151 152 >