> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ №УТ000107

06.02.2018

До СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ 318,320, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ 321 и „ИНО“ – Георги Василев Куртишев

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

02.02.2018

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че са издадени Заповеди №УТР-001, №УТР-002, №УТР-003 и №УТР-004 на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №УТ002627

02.02.2018

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СГРАДИ В ПИ 67653.918.59 , УПИ ХI-59 за жилищни нужди кв.2 по плана на гр.Смолян ц.ч.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ002191

02.02.2018

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СГРАДА ПИ 925.158.1 УПИ V-КЖС кв.27 по плана на гр.Смолян кв.Устово и СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СГРАДА ПИ 925.158.3 УПИ VIII-КЖС кв.27 по плана на гр.Смолян кв.Устово

СЪОБЩЕНИЕ

29.01.2018

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ В ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ, М-СТ „КАРАМАНДЖА“, ГР.СМОЛЯН

СЪОБЩЕНИЕ №УТ000471-002

29.01.2018

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СГРАДИ В ПИ 67653.918.88 , УПИ VIII 88, 300 за жилищни нужди кв.16 по плана на гр.Смолян ц.ч.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

29.01.2018

по чл.62 а ал.3, т.2 и във връзка с чл.127,ал.1 от ЗУТ

ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

25.01.2018

„Изграждане на сграда за филиал за спешно медицинска помощ в гр.Смолян, в урбанизирана територия: УПИ II-за обществено обслужване, кв.12, по плана на гр.Смолян – кв.Смолян ЦЧ.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ

24.01.2018

Oт подземни води на каптиран естествен извор КЕИ „Момчил юнак“, разположен на територията на ПИ с идентификатор №49014.18.140, местност „Марецко“, по КККР на с.Момчиловци, община Смолян, област Смолян, с цел– самостоятелно питейно–битово ...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

24.01.2018

За отдаване под наем на общински имот, находящ се на територията на община Смолян, както следва:

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 144 145 >