> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО

22.01.2019

За водовземане и ползване на повърхностен воден обект – дере в ПИ №69345.19.104 в местността „Карлък“

СЪОБЩЕНИЕ

11.01.2019

ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2019 год.

СЪОБЩЕНИЕ

10.01.2019

Община Смолян на основание чл.128 ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №866 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 16.07.2018 год., протокол №40 и Решение по т.10 от Протокол №47/21.11.2018 год. на Общински експертен съвет ...

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

10.01.2019

По издадени Заповеди от №УТР-073 до №УТР-074 на Кмета на Община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2208

10.01.2019

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план- План за регулация на УПИ V, VI и VII в кв.68 по плана на с.Смилян общ.Смолян.

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б,АЛ2 ОТ ЗУТ

08.01.2019

С Решения №1001,№1002,№1003,№1004 и №1007 на Общински съвет-Смолян, взети на заседанието му, състояло се на 17.12.2018 год., протокол №46

СЪОБЩЕНИЕ

08.01.2019

На основаниe чл.4, ал.1 Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно намерение в Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 285

04.01.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-076/06.11.2018 год. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ

03.01.2019

На основаниe чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно намерение в Община Смолян с ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2247

03.01.2019

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за Подробен устройствен план- План за регулация и план за застрояване на УПИ I-Училище, образуване на нов УПИ ...

< 1 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 181 182 >