> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЖИВУЩИТЕ И СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИЛИЩНИ БЛОКОВЕ: КЦ 17 – УЛ.”ЗОРНИЦА” № 6, КЦ 18 – УЛ.”ЗОРНИЦА” № 2, КЦ 20 – УЛ.”ЗОРНИЦА” № 8

22.06.2012

На основание чл.128, ал.3 и във връзка с чл. 131 от Закона за устройство на територията

СЪОБЩЕНИЕ

22.06.2012

Съгласно Заповед № 396 / 03.02.2012г. на Кмета на Община Смолян.

РЕШЕНИЕ № СМ-011-ПР2012г. ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА.

21.06.2012

На основание чл.81, ал.1, т.2 и чл.93, ал.1, т.1, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, чл.8, ал1, и представена писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на ...

СЪОБЩЕНИЕ ДО ДЕЧО СТОЯНОВ ДЕЧЕВ

20.06.2012

На основание чл.129, ал.2 и във връзка с чл.131 от Закона за устройството на територията Ви съобщаваме, че е подписана и предоставена Заповед № 28 / 19.04.2012г. на Кмета на Община Смолян.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „РОДОПА” ГР. СМОЛЯН, БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” №5.

19.06.2012

На основание чл.90, ал.2 и чл.91 от Кодекса на труда и Заповед №1765/13.06.2012 г. на Кмета на Община Смолян

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА С.РОВИНА, ОБЩИНА СМОЛЯН

19.06.2012

На основание чл.90, ал.2 и чл.91 от Кодекса на труда и Заповед №1764/13.06.2012 г. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ ДО НИНА НИКОЛОВА ХРИСТОВА, ПЕТЪР НИКОВ ХРИСТОВ И МИЛЕНА ТОМОВА МИХАЙЛОВА

18.06.2012

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед № 42 / 19.04.2012г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО МАГДАЛЕНА КОСТАДИНОВА ПАЛАГАЧЕВА И ЧАВДАР КОСТАДИНОВ ПАЛАГАЧЕВ

15.06.2012

На основание чл.128, ал.3 и във връзка с чл. 131 от Закона за устройство на територията

СЪОБЩЕНИЕ ДО СТЕФАМ АН. МАСУРСКИ И ВАСИЛ АН. МАСУРСКИ

15.06.2012

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед № 31 / 19.04.2012г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕМИЛИЯ ЖИВКОВА КУРТЕЛОВА И СИРМА СТОЙКОВА ДЕМИРЕВА

12.06.2012

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед № 35 / 20.04.2012г.