> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ №26-00-2043

19.04.2013

ДО ИВАН ДИМИТРОВ ТОШЕВ

СЪОБШЕНИЕ №УТ000376

19.04.2013

ДО СЪСОБСТВЕНИЦИТЕ НА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 67653.934.119.4 В пи № 67653.934.119ПО КК НА ГР. СМОЛЯН Административен адрес: гр. Смолян, ул. „Д – р Заменхов” № 6

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА „БАЗОВА СТАНЦИЯ GSM/UMTS № 23015

18.04.2013

Землище с.Мугла, общ.Смолян, обл.Смолян

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

16.04.2013

За отдаване под наем на помещения общинска собственост, находящи се на територията на община Смолян.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ

15.04.2013

До собствениците на поземлени имоти, попадащ в реализацията на улична регулация в кв. 12 по плана на с.Буката обшнна Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА КЪМ ЗВЕНО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЧАСОВИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА

12.04.2013

ПРОЕКТ „Предоставяне на услуги в домашна среда на хора с увреждания от община Смолян”, схема за предоставяне на БФП BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

09.04.2013

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 67653.912.353, НА ЧАСТ ОТ УПИ VIII-3A ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В КВ.9 ПО ДЕЙСТВУВАЩИЯ ЗРП НА ГР.СМОЛЯН КВ.ГОРНО СМОЛЯН

СЪОБЩЕНИЕ УТ 001458

09.04.2013

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №6/20.02.2013 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрена промяна на подробен устройствен план - план за ...

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С КАМПАНИЯТА ПО ПРОЛЕТНОТО ПОЧИСТВАНЕ 01.04.2013-27.04.2013Г.

09.04.2013

Уважаеми граждани във връзка с кампанията по пролетното почистване 01.04.2013-27.04.2013г. Ви уведомяваме, че на 13.04.2013г. ще бъдат сформирани временни пунктове на територията на гр.Смолян за събиране на хартия, стъкло, пластмаса и метал. ...

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1000

05.04.2013

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за промяна на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен ...