> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИЛИЩА В БЛОК „НЕВЯСТА” 11, ВХ. Б, УЛ. „ЧАН” № 4-6, ГР. СМОЛЯН

25.01.2013

На основание чл. 149 ал. 1 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме,че е издадено разрешение за строеж №1 от 02. 01. 2013г. на Атанас Христов Парев за Обект: „Вътрешно преустройство на ап. 20 в жилищен блок „Невяста” № 11, вх. „Б”, ...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 31 ЯНУАРИ 2013 Г. ОТ 14.00

23.01.2013

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 31 януари 2013 г. от 14.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян.

Даване на разяснения по отношение документацията за участие в производство по възлагане на обществена поръчка за УСЛУГА по реда на Глава пета от Закона за обществените поръчки - чрез открита процедура с прилагане на опростени правила

21.01.2013

С ПРЕДМЕТ: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ЗВЕНОТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ НА АГЛОМЕРАЦИЯ ГРАД СМОЛЯН”, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2007-201Г

ЗАПОВЕД №92 КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

21.01.2013

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с постъпило заявление с вх. № ИРОС 000084/17.1.2013г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВЛАДИМИР КИРИЛОВ САНКЕВ

17.01.2013

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК

СЪОБЩЕНИЕ

17.01.2013

Във връзка с произвеждане на Национален референдум на 27.01.2013 година, всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление /Приложение № 8 от изборните книжа/ до Кмета на Община Смолян.

ЗАПОВЕД №79 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

16.01.2013

За осигуряване на условия за нормално и спокойно протичане на изборния ден при произвеждането на Национален референдум, насрочен на 27.01.2013 г., на основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната ...

ОБЯВА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ

14.01.2013

На основание чл. 14 ал. (1) и ал.(7) от Закона за общинската собственост, чл 21 ал.(1) и ап(2), чл. 26 ал.(т). чл. 27 ал (1) и ал (2) чл. 69 ал.(1) т.1 и ап.(3) от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и ...

СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ УЛ. „П.ХИЛЕНДАРСКИ ” № 2, ВХ. А, БЛ. БНБ

11.01.2013

До Собствениците в режим на етажна собственост, ул. „ Паисий Хилендарски” № 2, вх. А, Блок „ БНБ ”, гр. Смолян.

ЗАПОВЕД №45 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

10.01.2013

ОТНОСНО: Определяне на места за поставяне на агитационни материали