> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕНИ ЗА СРОК ОТ 3 ГОДИНИ И ПОМЕЩЕНИЯ ЗА СРОК ОТ 5 ГОДИНИ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

26.02.2013

На основание чл. 14 ал. (1) и ал.(7) от Закона за общинската собственост, чл. 21 ал.(1) и ал.(2), чл. 26 ал.(1), чл. 27 ал.(1) и ал.(2), чл. 69 ал.(1) т.1 и ал.(З) от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и ...

СЪОБЩЕНИЕ С ИЗХ. №94 М-355-1/22.02.2013 год.

25.02.2013

До МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КИСЬОВА ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ БЯЛКОВ

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 28 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

20.02.2013

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 28 февруари 2013 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ В РИОСВ-СМОЛЯН С ВХ.№ КПД-14-51/06.02.2013Г.

20.02.2013

На основани чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на засегнатото население.

СЪОБЩЕНИЕ С ИЗХ. № УТ002525 / 19.02.2013 ГОД.

20.02.2013

До Василка Атанасова Гайдарова

СЪОБЩЕНИE ВЪВ ВРЪЗКА C ПУБЛИЧНА ПОКАНА ИЗХ. № 6 ОТ 11.02.2013Г. ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А" ОТ ЗОП

18.02.2013

Публична покана, с предмет: „Одит на декларираните разходи във финансови отчети на проект - „По-добри политики чрез партньорство и участие на заинтересованите страни", финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер А 10 ...

СЪОБЩЕНИЕ С ИЗХ.№ 00 00 120 /13.02.2013 ГОД.

13.02.2013

До Перихан Хасан Юнер, Исмет Хасан Кайа, Рейхан Хасан Акполат, Любомир Никифоров Соколски.

НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ

07.02.2013

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 15.02.2013 г. ОТ 17.00 ЧАСА В СЕСИЙНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН.

01.02.2013

Обществено обсъждане на: Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално - декоративни елементи и за рекламната дейност на ...

УВЕДОМЛЕНИЕ

30.01.2013

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК