> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ В ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” В ОБЩИНА СМОЛЯН

27.05.2013

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати от конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативно обслужване” в Община Смолян Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: а) Допуска до конкурс ...

ОБЩИНА СМОЛЯН КАНИ ГРАЖДАНИТЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИИТЕ И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

25.05.2013

Откриване на завършения обект в рамките на проект „Защита на населението и предотвратяване на риск от наводнения на кв. Устово, ж.к. Прогреси 1, 2 и 3, гр. Смолян”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013”

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ И ЕКОЛОГИЯ” В ОБЩИНА СМОЛЯН

21.05.2013

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати от конкурс за длъжността Директор на дирекция „Строителна дейност и екология” в Община Смолян       Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: а) Допуска до ...

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

16.05.2013

На основание чл. 14 ал.1 и ал.(7) от Закона за общинската собственост, чл. 21 ал.(1) и ал.(2), чл. 26 ал. 1, чл. 69 ал.(1) т.1 и ал.(З) от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решения № 318/15.03.2013 ...

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ В РИОСВ-СМОЛЯН С ВХ. № КПД-14-2/1//16.05.2013Г.

15.05.2013

За изграждане на газоразпределителна мрежа с декомпресираща станция 200/5 bar с ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „Райков Сервиз”ООД, гр.Димитровград, ул.”Хан Аспарух” № 45, обл .Хасково с управител Румен Пеев

СЪОБЩЕНИЕ № 94 М 355-1

14.05.2013

ДО ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ БЯЛКОВ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

10.05.2013

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: Старши юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативно обслужване“ :

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

30.04.2013

ЗА ДЛЪЖНОСТТА: Директор на дирекция ’’Строителна дейност и екология”

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

30.04.2013

ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ: Директор на дирекция „Правно-нормативно обслужване“ и Юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативно обслужване“

СЪОБЩЕНИЕ №УТ001979

30.04.2013

ДО ГЕОРГИ НИКОЛОВ КОЛКОВСКИ, ТОДОРА АНГЕЛОВА ЧЕРНЕВА, МАНОЛ АТАНАСОВ КАЙМАКАНОВ