> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ УТ 92-457-4/28.03.2013 год

28.03.2013

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед № 5/20.02.2013 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ.

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1142 / 27.03.2013 год.

28.03.2013

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед № 7/20.02.2013 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА КЪМ ЗВЕНО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЧАСОВИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА, ПРОЕКТ „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ОТ ОБЩИНА СМОЛЯН”

21.03.2013

Във връзка с предварително оповестените срокове за обявяване на резултати от работата на Комисията за подбор на персонал към Звено за предоставяне на почасови услуги, Ви уведомяваме че поради високия брой кандидати и съгласно Заповед № 380/ ...

СЪОБЩЕНИ № УТ 001312

21.03.2013

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед № 15/4.03.2013 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУ.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕНИ ЗА СРОК ОТ 3 ГОДИНИ И ПОМЕЩЕНИЯ ЗА СРОК ОТ 5 ГОДИНИ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

21.03.2013

На основание чл. 14 ал. (1) и ал.(7) от Закона за общинската собственост, чл. 21 ал.(1) и ал.(2), чл. 26 ал.(1), чл. 27 ал.(1) и ал.(2), чл. 69 ал.(1) т.1 и ал.(З) от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и ...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 25 МАРТ 2013 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

21.03.2013

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 57, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

20.03.2013

Община Смолян уведомява всички собственици на домашни кучета за задълженията им като притежатели на домашно куче. Стопаните на кучета са длъжни да:

РЕШЕНИЕ № 285 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.02.2013 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 18

19.03.2013

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване, парцеларен план и устройствена схема за обект „Съоръжение за пречистване на инфилтратните води от Регионално депо за твърди отпадъци” – гр. ...

ГОДИШЕН ДОКЛАД, ОТНОСНО „ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАМ НА КУРОРТНО ТУРИСТИЧЕСКО ЯДРО МОМЧИЛОВЦИ”

15.03.2013

Относно: контрол на становище по екологична оценка № См-01-02-Е0/2009г. на РИОСВ- Смолян за "Общ устройствен план на курортно туристическо ядро Момчиловци", план за улична регулация-Ахматица в землището на с. Момчиловци, община Смолян, област Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ УТ001312/12.03.2013Г.

14.03.2013

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед № 15/4.03.2013 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ.