> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 055

06.03.2019

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване.

СЪОБЩЕНИЕ

28.02.2019

Отдел „Местни данъци и такси” при Община Смолян, съобщава на гражданите и юридическите лица, че от 01.03.2019г. започва кампанията за събиране на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2019г.

ЗАПОВЕД №РД-0149 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

27.02.2019

Относно въвеждане на ограничения за ползването на питейна вода на територията на село Солища, община Смолян, област Смолян, считано от 28.02.2019 г. до отпадане на необходимостта, като утвърждавам режим на водоснабдяване.

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

28.02.2019

По издадени Заповеди от №УТР-013 до №УТР-017 на Кмета на Община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2041

26.02.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-007/18.01.2019 год. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 636

25.02.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-003/17.01.2019 год. на Кмета на Община Смолян

ЗАПОВЕД №РД-0125 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

22.02.2019

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.125, ал.1 и ал.2, т.1 от Закона за горите и във връзка с постъпили писмени предложения от Директора на ТП – ДГС „Славейно”, Директора на ТП – ДГС ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 145

20.02.2019

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на част от УПИ озеленяване и гаражи, за ...

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР

19.02.2019

Краен срок за подаване на документи: 15.03.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1840

18.02.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-001/17.01.2019 год.

< 1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181 182 >