> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ УТ 000 107

19.10.2017

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за промяна на регулационните граници на УПИ ...

ЗАПОВЕД №РД-0869

17.10.2017

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за Местното самоуправление и местната администрация, чл.9, ал.3 от Закона за пътищата във връзка с честването на 105 години от Балканската война – 1912г. и Освобождението на Родопите и осигуряване на ...

ЗАПОВЕД №РД-0868

17.10.2017

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9 ал. 3 от Закона за пътищата и във връзка с провеждане на Спортните прояви на Община Смолян и по случай Празника на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1950-002

16.10.2017

На основание чл.13 а, ал.6 от ППЗСПЗЗ Ви съобщавам, че с Протокол №8 от 11.08.2017 год. за приемане на помощни кадастрални планове на бивши земеделски имоти подлежащи на възстановяване по реда на чл.10, ал.7 от ЗСПЗЗ е приет помощен кадастрален план ...

СЪОБЩЕНИЕ УТ 000 560

13.10.2017

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-069/29.08.2017 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП-ПРЗ за урегулиране на поземлени имоти с ...

Обява

13.10.2017

Община Смолян Ви уведомява, че до 31 октомври 2017 г. в Общинските служби по земеделие се приемат заявления от собственици на пасищни селскостопански животни за изготвяне на масиви за ползване на пасища, мери и ливади по чл.37ж от Закона за ...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

13.10.2017

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0860

12.10.2017

На основание чл.44, ал. 1, т.1 и т.2 от Закона за Местното самоуправление и местната администрация и връзка с постъпила заявление от Събин Събинов Пинев с вх. № ИРОС 000922-001/04.10.2017г. за въвеждане временна организация на движение.

ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ. 37Ж ОТ ЗСПЗЗ

11.10.2017

Заповеди по чл. 37ж от ЗСПЗЗ, издадени от Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр.Смолян с №/РД-05-134 до №/РД-05-137...

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

11.10.2017

Община Смолян на основание чл.124 б ал.2 от ЗУТ, че с Решения № 569 на Общински съвет- Смолян...

< 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 144 145 >