> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

28.02.2019

По издадени Заповеди от №УТР-013 до №УТР-017 на Кмета на Община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2041

26.02.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-007/18.01.2019 год. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 636

25.02.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-003/17.01.2019 год. на Кмета на Община Смолян

ЗАПОВЕД №РД-0125 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

22.02.2019

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.125, ал.1 и ал.2, т.1 от Закона за горите и във връзка с постъпили писмени предложения от Директора на ТП – ДГС „Славейно”, Директора на ТП – ДГС ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 145

20.02.2019

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на част от УПИ озеленяване и гаражи, за ...

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР

19.02.2019

Краен срок за подаване на документи: 15.03.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1840

18.02.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-001/17.01.2019 год.

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

18.02.2019

По издадени Заповеди от №УТР-008 до №УТР-012 на Кмета на Община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2020

18.02.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-013/12.02.2019 год.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

15.02.2019

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян

< 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 179 180 >