> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ УТ 000 0533

20.07.2017

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за част от УПИ VІІІ-Озеленяване за ПИ с ...

ОБЯВА

19.07.2017

На основание чл. 37, ал.1, чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.50, ал.1 и чл. 69, ал.1, т.2, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решения №495/30.05.2017г. на ...

ОБЯВА

19.07.2017

На основание чл. 37, ал.1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл.50, ал. 1 и чл. 69, ал.1, т.2, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решения №494/30.05.2017г. ...

ОБЯВА

17.07.2017

На основание чл. 14 ал. (7) от Закона за общинската собственост, чл.27 ал.(1) и ал.(2) , чл. 69 ал.(1) т.1 и ал.(3) от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имуществоq Решение № 532/29.06.2017 г. на Общински съвет – ...

ОБЯВА

17.07.2017

На основание чл. 14 ал.1 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 21 ал.1 и ал.2, чл.26 ал.1 и ал.2, чл.27 ал. 1 и ал. 2 , чл. 69 ал.1 т.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение ...

СЪОБЩЕНИЕ

17.07.2017

На основание чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите ( обн. ДВ, бр. 67/1999г., изм. ДВ, бр. 65/2006г.) се обявява открита процедура за издаване на разрешително за водовземане, чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект – река Сивинска, с цел – ...

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

14.07.2017

Община Смолян на основание чл.124 б ал.2 от ЗУТ, че с Решения № 515 - 517 на Общински съвет- Смолян...

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

14.07.2017

ПО ЗАПОВЕДИ №УТР-034 ДО №УТР-038

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ И НЕОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ

13.07.2017

За заемане на длъжностите „Рехабилитатор“ и „Психолог“ по проект „Подкрепа за независим и достоен живот на хора с увреждания от Община Смолян“ Договор № BG05M9OP001-2.002-0179-C001 “, Процедурата: BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“

ОБЯВА

13.07.2017

На основание чл. 14 ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 87 ал. 1 т. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 499/30.05.2017 г. на Общински съвет Смолян

< 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 138 139 >