> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

17.02.2020

Обявления по Заповеди от №УТР-001 до №УТР-009 и №УТР-097.

ЗАПОВЕД №РД-0188 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

14.02.2020

Относно назначаването на Комисия за проучване на случая за извършената регистрация на лицето Федор Ушанлиев.

ЗАПОВЕД №РД-0023 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

07.02.2020

Относно Протокол от 10.12.2020 година на Комисията назначена със Заповед № РД-0219/27.03.2019 г., за установяване на самосрутваща се стопанска сграда с иднтификатор 67547.501.914.1 в поземлен имот с идентификатор 67547.501.914по кадастралната карта ...

ЗАПОВЕД №РД-0022 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

07.02.2020

Относно Протокол от 12.11.2020 година на Комисията назначена със Заповед № РД-0219/27.03.2019 г., за установяване на самосрутваща се жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 67653.922.498 по кадастралната карта на ...

СЪОБЩЕНИЕ

04.02.2020

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че има постъпило ...

СЪОБЩЕНИЕ

31.01.2020

Обявява се процедура за подбор на здравен медиатор

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

29.01.2020

Над 100 потребители вече ползват в дома си почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по Проект BG05M9OP001-2.040-0033 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Смолян“, Оперативна програма „Развитие на човешките ...

Съобщение за обработване на справки декларации по чл.116 ал.3

28.01.2020

Oт Закона за туризма за реализирани нощувки в категоризираните туристически обекти

Съобщение за приети промени в Закона за местни данъци и такси в §28

28.01.2020

Напомняме на всички граждани и фирми, собственици на недвижими имоти, изградени на етап груб строеж, че на основание приети промени към ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2019г.., В ...

ОБЯВЛЕНИЕ

21.01.2020

На основание чл. 39, ал. 2 от Наредба №3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно–охранителни зони около водоизточниците за питейно–битово водоснабдяване и около водоизточниците на ...

< 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 206 207 >