> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ЗАПОВЕД №РД-0706 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

03.09.2018

Във връзка с реализация на обект: „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата градска среда на улици в гр. Смолян“, Подобект Б17 Реконструкция на ул. „Евридика“ от о.т. 4398 до о.т. 2250

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 427-005

30.08.2018

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-054/30.07.2018 год. на Кмета на Община Смолян

ЗАПОВЕД №РД-0696 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

29.08.2018

За въвеждане на временна забрана за ползване на ул. „Спортна“ от о.т. 1997 до о. т. 2412 от 8:00ч. до 17:00ч. за периода от 29.08.2018г. до 20.09.2018г.

ЗАПОВЕД №РД-0695 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

29.08.2018

За спиране на движението за всички превозни средства по ул. „Евридика“ от кръстовището ул. „Майстор Харит Кисьов“ до кръстовището с ул. „Чан“ –етап II – ри от проекта за ВОД.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

27.08.2018

За отдаване под наем на терен с идентификатор 67653.925.476 за разполагане на временни преместваеми обекти – развлекателни и увеселителни съоръжения по време на провеждането на традиционния Устовски панаир /4 – 7 октомври 2018г.

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

23.08.2018

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че са издадени Заповеди №УТР-048 и №УТР-049

ЗАПОВЕД №РД-0676 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

22.08.2018

Въвеждане на нова временна организация на движението за всички превозни средства по бул. „България“ от спирка на магазин“ЛИДЛ“ посока кв.Райково до кръстовище - подход за магазин „ЛИДЛ“ – съгласно одобрена временна организация част 1 от проекта за ...

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

20.08.2018

С Решения №905, №906 , №907, №908 и №909 на Общински съвет - Смолян.

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

15.08.2018

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че са издадени Заповеди №УТР-039, №УТР-040, №УТР-041, №УТР-042, №УТР-043, №УТР-044, №УТР-045, №УТР-046 и №УТР-047

СЪОБЩЕНИЕ

14.08.2018

На основание чл. 62а, ал.(1) ал.(2) от Закона за водите (обн.ДВ бр.67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.61/2016г.) се обявява открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на воден обект –Дере (съгласно ГИС база данни на БД ИРБ –река без име), ...

< 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 167 168 >