> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2160

05.06.2020

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 43219.2.516 в местност „Горно Кременово”, ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2077

05.06.2020

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-016/09.03.2020 год. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2018

05.06.2020

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-013/24.02.2020 год. на Кмета на Община Смолян

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

03.06.2020

За длъжността юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативно обслужване“

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 193, АЛ.3 ОТ ЗУТ

03.06.2020

На основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК, Ви съобщавам, че е издадена Заповед с №РД-0392/09.04.2020 г....

СЪОБЩЕНИЕ

03.06.2020

Детска кухня към Община Смолян възстановя предоставянето на храна за деца от 10 месечна до 3 годишна възраст, считано от 04 юни 2020г., при спазване на строги противоепидемични мерки, съгласно заповед № Р№РД-0501/02.06.2020г. на кмета на Община ...

СЪОБЩЕНИЕ

03.06.2020

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че с писмо с вх. № ...

СЪОБЩЕНИЕ

01.06.2020

Поради промяна на обслужваща банка на Община Смолян от 01.06.2020г. новите сметки са както следва

ЗАПОВЕД №РД-0486 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

29.05.2020

Възстановяват се посещенията на Детските градини в Община Смолян считано от 1 юни 2020 г. при спазване на строги противоепидемични мерки

ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА

29.05.2020

Днес 04.05.2020 г., на основание чл. 37и, ал. 7 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал. 5 от ППЗСПЗЗ, комисия, назначена със Заповед № РД-0365/30.03.2020 г. на Кмета на Община Смолян

< 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 216 217 >