> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ПЪРВИ ЕТАП НА КОНКУРС

12.04.2018

За заемане на длъжността „Директор” на детска градина „Радост” – гр.Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ000533

10.04.2018

ДО ЮЛИЯ СЛАВОВА КАБАКОВА И СЕВДАЛИН ЧАВДАРОВ ПЕНЧЕВ

СЪОБЩЕНИЕ №УТ002296

10.04.2018

ДО ВЕЛИКА РАДЕВА ПЕТРОВА И ТОНКА АНДОНОВА ЧОЛАКОВА

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН

05.04.2018

На основание ЗАПОВЕД № РД-119/08.03.2018 г. година на Министъра на околната среда и водите - София, периодът от 01.04.2018 година до 31.10.2018 година се определя за пожароопасен сезон.

Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян

03.04.2018

ПРОТОКОЛ №2 - Класиране на сгради за включване в проектно предложение.

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.128, АЛ.2 ОТ ЗУТ

03.04.2018

Разрешен и одобрено задание с изработен проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Обходен път Тикале-Влахово“.

ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

03.04.2018

От „ПАМПОРОВО“ АД за „Изграждане на две малки понтонни /кейови/ съоръжения с цел приводняване на водни колела и лодки за гребане и използване на язовир Снежанка в к.к.Пампорово за безмоторни водни спортове“.

ЗАПОВЕД №РД-0320 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

02.04.2018

Във връзка с реализация на обект: „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата градска среда на улици в гр. Смолян“, Подобект Б17 Реконструкция на ул. „Евридика“ от о.т. 4398 до о.т. 2250

ЗАПОВЕД №РД-0303 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

30.03.2018

Във връзка с предотвратяването на деяния нанасящи вреди на селскостопанските култури, трайните насаждения, естествени ливади и тревните площи

ОБЯВЛЕНИЕ

30.03.2018

За предстоящо отчуждаване на поземлен имот - частна собственост за изграждане на обект: улица «Щильон Ангелов».

< 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 157 158 >