> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР

19.02.2019

Краен срок за подаване на документи: 15.03.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1840

18.02.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-001/17.01.2019 год.

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

18.02.2019

По издадени Заповеди от №УТР-008 до №УТР-012 на Кмета на Община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2020

18.02.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-013/12.02.2019 год.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

15.02.2019

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ

14.02.2019

На основание чл. 62а, ал.(3) от Закона за водите (обн.ДВ бр.67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.65/2006г.) се обявява открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект,р.Черна, с цел: „Изграждане на нови съоръжения за ...

СЪОБЩЕНИЕ

14.02.2019

На основание чл. 62а, ал.(3) от Закона за водите (обн.ДВ бр.67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.65/2006г.) се обявява открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект,р.Черна, с цел: „Изграждане на нови съоръжения за ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2394

13.02.2019

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация на УПИ II-244,246, УПИ III-244, УПИ I-245, УПИ II-245 с ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2221

12.02.2019

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и план за застрояване на УПИ VII /за ПИ с идентификатор ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1070-001

12.02.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-078/10.12.2018 год. на Кмета на Община Смолян

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 169 170 >