> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ №УТ001012-005

20.11.2017

ДО, ФИЛКА АЛБЕНОВА РАДЕВА, АЛБЕН ЗЕФИРОВ АЗИМОВ И СВЕТЛА БОЙКОВА СОКОЛОВА

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

20.11.2017

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян, както следва:

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

20.11.2017

За отдаване под наем на земи - ниви от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землището на гр. Смолян:

ЗАПОВЕД №РД-1000 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

17.11.2017

Във връзка с необходимостта от удължаване срока на създадената със Заповед №РД-0976/08.11.2017г. временна организация на движение при извършване на строително - ремонти работи на ул."Петър Берон" ВХОД - ИЗХОД бул. "България" - АРЗ.

ЗАПОВЕД №РД-0991 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

16.11.2017

Във връзка с необходимостта от създаване на временна организация на движение по ул. "Бeклийца".

ЗАПОВЕД №РД-0885 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

16.11.2017

Относно задължението на кмета на общината за определяне границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1856-001

16.11.2017

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-081/20.10.2017 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрена поправка на кадастралната основа с ...

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

16.11.2017

ПО ЗАПОВЕДИ №УТР-058 ДО №УТР-060

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

15.11.2017

За длъжността „Социален работник“ – 2 щ. бр. в Общностен център за предоставяне на интегрирани услуги за деца до 7 годишна възраст

СЪОБЩЕНИЕ

15.11.2017

На основание чл. 62а, ал.(2) от Закона за водите (обн.ДВ бр.67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.61/2016г.) се обявява открита процедура, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води – от един каптиран естествен извор КЕИ, разположен на имот ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 138 139 >