> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 635-003

16.04.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-024/28.02.2019 год. на Кмета на Община Смолян

ЗАПОВЕД №РД-0416 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

16.04.2019

Отмяна на ограничение за ползване на питейна вода за населението на територията на село Солища.

СЪОБЩЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б,АЛ2 ОТ ЗУТ

12.04.2019

Съобщения на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ с Решения №1051,№1041 на Общински съвет-Смолян, взети на заседанието му, състояло се на 06.02.2019 год., протокол №48

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 229

12.04.2019

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената ...

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

12.04.2019

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на терени (площи) и подпорни стени общинска собственост за поставяне на рекламни съоръжения, като елементи от градското обзавеждане – за извършване на рекламна дейност по реда на чл. 57 от ...

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б,АЛ2 ОТ ЗУТ

10.04.2019

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадени Заповеди №УТР-018, 019, 020/ 27.03.2019 год. на Кмета на Община Смолян

ЗАПОВЕД №РД-0245 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

04.04.2019

Въвеждам движение с ограничена пропускливост по ул. „Елица“, с. Момчиловци, посока центъра на селото, непосредствено преди строителният обект „Аварийно възстановяване на подпорна стена“

ЗАПОВЕД №РД-0236 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

03.04.2019

Във връзка с предотвратяването на деяния нанасящи вреди на селскостопанските култури, трайните насаждения, естествени ливади и тревните площи

СЪОБЩЕНИЕ

03.04.2019

Ha основание ЗАПОВЕД 180 от 11.03.2019 г. година на Министъра на околната среда и водите, периодът от 01.04.2019 година до 31.10.2019 година е обявен за пожароопасен сезон. Поради завишения риск от пожари, вследствие на селскостопански дейности в ...

ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ МДТ С ИЗТЕКЪЛ СРОК НА ПЛАЩАНЕ

02.04.2019

Физически лица и Юридически лица за данък недвижими имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозни средства, туристически данък и патентен данък с изтекъл срок на плащане към 31.03.2019 г. Публикувани на основание чл. 182, ал. 3, т. 2 от ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 174 175 >