> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СПИСЪК НА ЗИФП ДО 15.02.2018г.

20.02.2018

Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян“, по процедура BG16RFOP001-1.001-039

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

20.02.2018

Лица със съставени АУЗД по чл.107 ДОПК

УВЕДОМЛЕНИЕ

15.02.2018

ОТНОСНО: Размерът на дължимия туристически данък за средствата за подслони местата за настаняване

СЪОБЩЕНИЕ №УТ000999

14.02.2018

ДО НИКОЛА АНТОНОВ МАТОВ

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

12.02.2018

Лица със съставени АУЗД по чл.107 ДОПК

ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

09.02.2018

От „МИТ И КО“ ЕООД гр. Пловдив за „Преопаковане, транспорт, предаване и окончателно обезвреждане и почистване на складове, съдържащи УОЗ – пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита“.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ002019

08.02.2018

ДО, ШИНА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА, ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА БЕЛКОВСКА, ЗЛАТА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА – ИГНАТОВА, ХРИСТИНА ПАВЛОВА БАКЛАРОВА, ДЕЯНА АТАНАСОВА МИТЕВА, ЕЛЕНА АТАНАСОВА ПЕЕВА, МАРИЙКА ВЕЛИЧКОВА ЛАЗАРОВА

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

06.02.2018

За продажба на вещ – частна общинска собственост: Хоризонтална цилиндрична цистерна – 9070 литра

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

06.02.2018

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

06.02.2018

За отдаване под наем на земи - ниви от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землищата на с. Широка лъка, с. Момчиловци, с. Чокманово, с. Полковник Серафимово и с. Горово:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 144 145 >