> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

23.05.2018

Лица със съставени АУЗД по чл.107 ДОПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

22.05.2018

По издадени Заповеди №УТР-021, №УТР-022, №УТР-023, №УТР-024, №УТР-025, №УТР-026, №УТР-027, №УТР-028 и №УТР-029 на Кмета на Община Смолян.

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

22.05.2018

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години.

ЗАПОВЕД №РД-0423 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

21.05.2018

Във връзка с 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, и на основание Правилника за отличията на Община Смолян

ЗАПОВЕД №РД-0417 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

17.05.2018

Във връзка с провеждането на Майските празници и Абитуриентски балове 2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ ИН ВИТРО

14.05.2018

На 16 май от 15,30 часа в 247 зала в Общинска админнистрация ще се проведе редовно заседание на Комисията по ИН ВИТРО определена със Заповед № 2576/03.12.2015 г. на кмета на Община Смолян при следния дневен ред

ЗАПОВЕД №РД-0403 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

11.05.2018

Във връзка с реализация на обект: „Рехабилитация и ремонт на надлеза на ул. „Дичо Петров“ гр. Смолян

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

10.05.2018

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че са издадени Заповеди №УТР-017, №УТР-018, №УТР-019, №УТР-020

ЗАПОВЕД №РД-0973 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

08.05.2018

Относно самосрутваща се жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 81520.501.333, УПИ III-331,332,333 в кв.22 по плана на с. Чокманово

СЪОБЩЕНИЕ №УТ002457

02.05.2018

Изработен и представен проект за подробен устройствен план / ПУП/ – ПРЗ на УПИ IV-Озеленяване, като за ПИ с идентификатор 67653.917.275 се образува нов УПИ -275 за жилищно строителство в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м., ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 151 152 >