> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

14.08.2018

На основание чл. 62а, ал.(1) ал.(2) от Закона за водите (обн.ДВ бр.67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.61/2016г.) се обявява открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на воден обект –Дере (съгласно ГИС база данни на БД ИРБ –река без име), ...

ОБЯВЛЕНИЕ

13.08.2018

На основание чл.72, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, Общинска служба по земеделие – Смолян, Ви уведомява, че са изготвени предварителните регистри въз основа на подадените от Вас ...

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА СОЦИАЛНА УСЛУГА

13.08.2018

„ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ“ В ГР. СМОЛЯН, КВ.УСТОВО, УЛ. „АТАНАС БЕРОВ“ № 8

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 460

09.08.2018

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на част от УПИ изолационно озеленяване ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1897-001-001

08.08.2018

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – Работен устройствен план за УПИ ХI-1426 в кв.201 по плана на гр.Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1070-001

07.08.2018

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на част от УПИ V за озеленяване за ПИ с ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 693

07.08.2018

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ LIII-711 обществено обслужване, ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 665

07.08.2018

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 69345.9.94, ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 636

07.08.2018

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на части от поземлени имоти с кадастрални №№ ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 285

07.08.2018

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план / ПУП/– План за застрояване за част от поземлен имот с идентификатор 67653.4.553 ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 157 158 >