> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 0414

26.05.2017

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план...

СЪОБЩЕНИЕ

23.05.2017

На основаниe чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно намерение в Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 0038

23.05.2017

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлени имоти...

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1897

23.05.2017

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – Работен устройствен план /план за застрояване и силуетно оформяне/ на УПИ ...

ЗАПОВЕД №РД-0431 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

19.05.2017

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.194, ал.1/2/ и ал.4 ЗУТ и във връзка с Разрешение за строеж №РС-13/17.03.2015 г.от МРРБ-гр.София за извършването на ремонт на ВЛ 110 кV „Преспа“(подстанция „Северни Родопи – подстанция „Смолян“) в поземлени ...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

19.05.2017

Уведомяваме ви, че на 19.06.2017 г. от 17.00 ч. в зала 247 на Община Смолян ще се проведе обществена консултация.

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 128 АЛ.2 ОТ ЗУТ

19.05.2017

На основание чл.128 ал.2 от ЗУТ, обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №372 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 14.03.2017 год...

ЗАПОВЕД №РД-0420 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

17.05.2017

Въвеждане на временна организация на движението

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

17.05.2017

На основание чл. 35 (1), чл. 41 (2) от Закона за общинската собственост, чл.45 (1) и чл. 69, ал.1, т.2, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решения №465/27.04.2017г. на ...

СЪОБЩЕНИЕ

16.05.2017

На основаниe чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно намерение в Община Смолян...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 124 125 >