> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

03.08.2020

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че с писмо с вх. № ...

ЗАПОВЕД №РД-0807 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

30.07.2020

За ограничаване движението по ул. „Евридика“ от о.т. 3116 до о.т. 3117 по прилежащия тротоар и два метра от източното улично платно.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2166

30.07.2020

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП- ПРЗ/ на поземлен имот с идентификатор ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 855

30.07.2020

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План-схема за обект: „Сградно водопроводно и канализационно отклонение, за ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 436

30.07.2020

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ Х-87 / ПИ с идентификатор ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 335

30.07.2020

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ II-102 с ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 670

30.07.2020

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ VII / за ПИ с идентификатор ...

ЗАПОВЕД №РД-0795 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

24.07.2020

За спиране на движението на всички МПС по ул.“Острица“ във връзка с извършване на СМР.

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

23.07.2020

По издадени Заповеди от №УТР-053 до №УТР-057

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.128 АЛ.2 ОТ ЗУТ

17.07.2020

За обект: „Външен водопровод към конна база в УПИ I - 20522 в кв.43 по плана на село Левочево, Община Смолян”, с трасе преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 43219.2.298, 43219.2.951, 43219.2.1126 и 43219.2.1127 по кадастралната карта на ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 212 213 >