> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ЗАПОВЕД №РД-0846 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

19.08.2019

За въвеждане на временна забрана за ползване на ул. „Анастас Стайков“ за всички моторни превозни средства и пешеходци от 8:00ч. до 17:00ч. за периода от 19.08.2019г. до 09.09.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ

19.08.2019

Във връзка с усложнената обстановка относно разпространението на болеста африканска чума по свинете.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2653

16.08.2019

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на ПИ 67653.44.68 в м.“Къшлите“, землище на ...

ПОКАНА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ПО РЕДА НА ЧЛ. 193, АЛ. 1 ОТ ЗУТ

16.08.2019

ПОКАНА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ПО РЕДА НА ЧЛ. 193, АЛ. 1 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЕ

15.08.2019

На основание чл.72, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, Общинска служба по земеделие – Смолян, Ви уведомява, че са изготвени предварителните регистри въз основа на подадените от Вас ...

ЗАПОВЕД №РД11-48/12.08.2019г. НА ДИРЕКТОРА НА ОПУ-СМОЛЯН

14.08.2019

Въвеждане на временна организация на движението при извършване на строително - ремонтни работи....

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2566

13.08.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-056/10.07.2019 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП-ПРЗ за урегулиране на поземлен имот с ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2461

13.08.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-058/10.07.2019 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП-ПРЗ за урегулиране на поземлен имот с ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 756

13.08.2019

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ III - 926.79, 926.188 База за ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 744

13.08.2019

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 40748.11.193 ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 185 186 >