> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ЗАПОВЕДИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.129 АЛ.2 ОТ ЗУТ

22.03.2017

ОБЩИНА – СМОЛЯН ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”

СЪОБЩЕНИЕ

20.03.2017

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за ПУП – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 49014.17.17 в местност „Марецко” в ...

СЪОБЩЕНИЕ

20.03.2017

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 67547.6.82 ...

ЗАПОВЕДИ На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ

20.03.2017

ОБЩИНА – СМОЛЯН, ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”

СЪОБЩЕНИЕ

17.03.2017

За задълженията на собствениците на кучета на територията на Община Смолян

ЗАПОВЕД №РД-0182 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

16.03.2017

Отмяна на ограничение за ползването на питейна вода за населението на територията на село Широка лъка.

СЪОЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

15.03.2017

На УПИ VІ-Музей и етнографски комплекс и УПИ VІІІ-гаражи с образуване на нови УПИ за етнографски комплекс и КОО и УПИ VІІІ-гаражи в кв.196 по плана на гр.Смолян, кв.Смолян в устройствена зона „Ц” и височина на застрояването 8.5м. ...

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

15.03.2017

Инвестиционно предложение: Основен ремонт на Път Ш-866 „Стойките - Широка лъка - Михалково” от км 8+240 до км 11+500 и от км 26+600 до км 50+553

ПРИЗИВ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ НА СМОЛЯН И СЪСТАВНИТЕ СЕЛИЩА НА ОБЩИНАТА

13.03.2017

По традиция всяка година община Смолян организира кампания за пролетно почистване. Тази година кампанията ще започне на 13 март и ще приключи на 10 април.

СЪОБЩЕНИЕ

13.03.2017

Открита процедура, за издаване на разрешително за водовземане на подземни води ,чрез изградени съоражения от повърхностен воден обект –река Конска, ляв и десен приток, в землището на с.Смилян и с.Пловдивци, община Смолян, с цел– обществено питейно ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 119 120 >