> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

10.12.2018

По издадени Заповеди от №УТР-070 до №УТР-072 на Кмета на Община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ

06.12.2018

Поради технически проблеми при използването на служебните пощенски кутии на Община Смолян, работата им е преустановена.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2264

06.12.2018

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-059/03.09.2018 год. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2088

06.12.2018

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и план за застрояване на УПИ II-97.45 за жилищно ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1686

06.12.2018

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1428

06.12.2018

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-075/26.10.2018 год. на Кмета на Община Смолян

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

28.11.2018

По Решения от №979 до 982 на Общински съвет-Смолян, взети на заседанието му, състояло се на 15.11.2018 год.

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

28.11.2018

По издадени Заповеди от №УТР-065 до №УТР-069 на Кмета на Община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1953

28.11.2018

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-067/08.10.2018 год. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1897-001-001

28.11.2018

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-068/22.10.2018 год. на Кмета на Община Смолян

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 165 166 >