> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

21.04.2017

На основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-023/03.04.2017 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП.......

ЗАПОВЕД №РД-0363 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

21.04.2017

Въвеждане на временна организация на движението

СЪОБЩЕНИЕ

18.04.2017

На 18.04.2017 г., в Община Смолян се проведе първият етап от обявения на 02.03.2017г. със заповед на Кмета на Община Смолян №РД-0153/01.03.2017 г., конкурс за заемане на длъжността „Директор” на детска градина „Радост” – гр.Смолян.

ОБЯВА

13.04.2017

Уведомяваме Ви, че „КАЛВЪРТ“ ЕООД гр.Рудозем, бул.”България“ № 9, ЕИК 203783127, представлявано от Еди Веселинов Русев има инвестиционно намерение за „Почистване с цел поддържане проводимостта на участък от река Арда, намиращ се срещу моста за с. ...

СЪОБЩЕНИЕ

13.04.2017

Второ издание на Националната кампания „Великден за всеки” тази година се организира под патронажа на Омбудсмана на Република България.

СЪОБЩЕНИЕ

12.04.2017

На основаниe чл.4, ал.2, от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Заявление за инвестиционно намерение в Община Смолян вх.№ДЛ003503/10.04.2017 ...

ОБЯВА

11.04.2017

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда –/Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/2003г. им. и доп./

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 124 Б, АЛ. 2 ОТ ЗУТ

07.04.2017

Община Смолян обявява на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че с Решения № 371- 374 на Общински съвет- Смолян...

ЗАПОВЕД №РД-0327 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

07.04.2017

Въвеждане на временна организация на движението

УКАЗАНИЯ

06.04.2017

Указания, относно Наредбата за управление на отпадъците в Община Смолян, касаещи физически и юридически лица.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 121 122 >