> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

26.10.2020

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ал.1, ал. 2 и ал.З от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), във връзка с чл. 31, ал. 4 и ...

ЗАПОВЕД №РД-1079 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

23.10.2020

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63 „в“ от Закона за здравето, във връзка със Заповед №РД-01-609/21.10.2020г. и Заповед №РД-01-611/22.10.2020г. на ...

OБЯВЛЕНИЕ

20.10.2020

Община Смолян удължава срока за избор на партньори във връзка с подготовка на проектното предложение по две оперативни програми чрез директно предоставяне на БФП с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ ...

СЪОБЩЕНИЕ

20.10.2020

Във връзка с предстоящия есенно-зимен сезон, Община Смолян напомня на всички граждани за задълженията им относно изпълнението на изискванията на Наредба № 6 от 7 октомври 2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за ...

СЪОБЩЕНИЕ

16.10.2020

Община Смолян Ви информира, че изготвя проект на „План за действие за устойчива енергия и климат на община Смолян (2021-2030 г.)”. В тази връзка в Общинска администрация е постъпило Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ...

ЗАПОВЕД №РД-1056 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

16.10.2020

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за Местното самоуправление и местната администрация, чл.9, ал.3 от Закона за пътищата във връзка с честването на 108 години от Балканската война – 1912г. и Освобождението на Родопите , с цел ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 855

15.10.2020

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-073/09.10.2020 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрена Устройствена план - ...

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

14.10.2020

По издадени Заповеди от №УТР-059 до №УТР-065

ЗАПОВЕД №РД-1150 НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-СМОЛЯН

13.10.2020

За въвеждане временна организация на движението по участъците от републиканската пътна мрежа на гр. Смолян, кв. Устово

СЪОБЩЕНИЕ

06.10.2020

На 31.10.2020г. изтича срока за подаване на Заявления - Приложение №1, Приложение №1а и Приложение №1б /ползване намаление за такса битови отпадъци за 2021г./

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 216 217 >