> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

26.07.2017

На основаниe чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно намерение в Община Смолян с ...

СЪОБЩЕНИЕ

26.07.2017

На основаниe чл.2, ал.1, т.2 и чл.6, ал.10, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно намерение в Община ...

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.128Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

26.07.2017

Община Смолян обявява на основание чл.128б ал.2 от ЗУТ обявява, че с Решения № 491 на Общински съвет- Смолян...

СЪОБЩЕНИЕ

26.07.2017

На основание чл. 62а, ал.(2) от Закона за водите (обн.ДВ бр.67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.61/2016г.) се обявява открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект– река Широколъшка в землището на с.Широка лъка

СЪОБЩЕНИЕ УТ 000 0533

20.07.2017

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за част от УПИ VІІІ-Озеленяване за ПИ с ...

ОБЯВА

19.07.2017

На основание чл. 37, ал.1, чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.50, ал.1 и чл. 69, ал.1, т.2, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решения №495/30.05.2017г. на ...

ОБЯВА

19.07.2017

На основание чл. 37, ал.1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл.50, ал. 1 и чл. 69, ал.1, т.2, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решения №494/30.05.2017г. ...

ОБЯВА

17.07.2017

На основание чл. 14 ал. (7) от Закона за общинската собственост, чл.27 ал.(1) и ал.(2) , чл. 69 ал.(1) т.1 и ал.(3) от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имуществоq Решение № 532/29.06.2017 г. на Общински съвет – ...

ОБЯВА

17.07.2017

На основание чл. 14 ал.1 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 21 ал.1 и ал.2, чл.26 ал.1 и ал.2, чл.27 ал. 1 и ал. 2 , чл. 69 ал.1 т.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение ...

СЪОБЩЕНИЕ

17.07.2017

На основание чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите ( обн. ДВ, бр. 67/1999г., изм. ДВ, бр. 65/2006г.) се обявява открита процедура за издаване на разрешително за водовземане, чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект – река Сивинска, с цел – ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 129 130 >