> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б,АЛ2 ОТ ЗУТ

18.06.2019

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че са издадени Заповеди №УТР-042, 043/ 17.06.2019 год. на Кмета на Община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 703

17.06.2019

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ I – Индивидуално групово жилищно ...

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

17.06.2019

ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 13.06.2019 Г. КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „НИКОЛАЙ ВРАНЧЕВ“ – ГР . СМОЛЯН, ОБЯВЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 91 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 28 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ, ЧЛ. 9, АЛ. 5 ОТ ...

ЗАПОВЕД №РД-0615 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

14.06.2019

Относно необходимостта от назначаване на комисия, която да извърши проверка по реда на чл.99б, ал.1 от Закона за гражданската регистрация на всички адресни регистрации.

ЗАПОВЕД №РД-0616 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

14.06.2019

Временна организация на движението във връзка с провеждане на Празнична програма по повод Шестия национален фестивал на хората с увреждания, с цел избягване на пътно – транспортни произшествия

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 775

13.06.2019

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и план за застрояване на УПИ - III 676 и УПИ XVI-2670 с ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 512

13.06.2019

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ VI-125 с ...

СЪОБЩЕНИЕ

13.06.2019

На основание чл. 62а, ал.(3) от Закона за водите (обн.ДВ бр.67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.65/2006г.) се обявява открита процедура, за издаване на разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект – река Черна, с цел – ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 463

13.06.2019

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ I-Озеленяване и ...

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б,АЛ2 ОТ ЗУТ

13.06.2019

Обявления на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ с Решения №1055,№1056,№1057 и №1058 на Общински съвет-Смолян, взети на заседанието му, състояло се на 30.05.2019 год., протокол №51.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 179 180 >