> Начало > Обществени обсъждания

Обществени обсъждания

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 13.12.2012 г. ОТ 17.00 ЧАСА В СЕСИЙНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН.

29.11.2012

Обществено обсъждане на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян за 2013 година и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян за 2013 година.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 14.11.2012 г. ОТ 13:30 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН.

24.10.2012

На основание §38 от ПЗР на Закона за горите (Обн.ДВ бр.19 от 08.03.2011год.), чл.129, ал.6 от Наредба №6 за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в Република България (ОБН.ДВ бр.27 от 2004 год.)

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 05.09.2012 г. ОТ 10.00 ЧАСА В СЕСИЙНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН.

23.08.2012

Ви уведомяваме, че на 05.09.2012 г. от 10.00 часа в Сесийната зала на общинска администрация Смолян с адрес: гр.Смолян, бул.България 12, ще се проведе обществено обсъждане на Визията за развитие на град Смолян до 2020 г. и направени предложения за ...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 05.09.2012 г. ОТ 17.00 ЧАСА В СЕСИЙНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН.

21.08.2012

Приемане на Наредба за организацията и контрола на движението и паркирането на територията на Община Смолян.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 05.09.2012 г. ОТ 17.00 ЧАСА В СЕСИЙНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН.

20.08.2012

Приемане на Наредба за управление на общинските горски територии собственост на Община Смолян.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 25 ЮНИ 2012 г. ОТ 17.00 ЧАСА В СЕСИЙНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН.

11.06.2012

Общественото обсъждане на Проектите за нова Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие и нова Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на ...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 11.05.2012 г. ОТ 17.00 ЧАСА

27.04.2012

На 11.05.2012 г. от 17.00 часа в Сесийна зала на община Смолян ще се проведе обществено обсъждане на проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Смолян, ...

ОТЧЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА БЮДЖЕТНАТА 2011 г. И ПРОЕКТО - БЮДЖЕТА ЗА 2012 г.

13.02.2012

Предлагаме на вниманието на жителите на Община Смолян, отчета на Община Смолян за бюджетната 2011г. и проекто - бюджета за 2012г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 10.02.2012 Г.

03.02.2012

на Концепция за регионален туристически продукт и маркетинг на дестинация Средни Родопи

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11