> Начало > Обществени поръчки

Обществени поръчки

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА VIII „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

07.03.2016

С ПРЕДМЕТ: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СГРАДИ (ЖИЛИЩНИ И ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТTА НА СПОРТА) НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ ЗА 2016 Г.

02.03.2016

Предварителни обявления за 2016 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП

16.02.2016

„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ГОРИВА ЗА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ЧРЕЗ ПОКУПКА ОТ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ (БЕНЗИНОСТАНЦИИ) ЧРЕЗ КАРТИ ЗА БЕЗКАСОВО ЗАПЛАЩАНЕ“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

08.02.2016

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Смолян

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

03.02.2016

С ПРЕДМЕТ: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ПРИРОДЕН ГАЗ – МЕТАН –КОМПРЕСИРАН ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН И VІІ СОУ «ОТЕЦ ПАИСИЙ» ГРАД СМОЛЯН“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ДИРЕКТИВА 2004/18/ЕО

14.01.2016

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ДИРЕКТИВА 2004/18/ЕО

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА VII, РАЗДЕЛ II ОТ ЗОП

06.01.2016

С предмет: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА УЛИЧНА И ПЪТНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА ОПЕРАТИВНИ СЕЗОНИ 2015/2016 ГОДИНА, 2016/2017 ГОДИНА И 2017/2018 ГОДИНА”. Изпълнението на обществената поръчка е ...

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

30.12.2015

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА И УЛИЧНА ПЪТНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА ОПЕРАТИВНИ СЕЗОНИ 2015/2016 ГОДИНА, 2016/2017 ГОДИНА И 2017/2018 ГОДИНА”

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА VII, РАЗДЕЛ II ОТ ЗОП

14.12.2015

С ПРЕДМЕТ: ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЕКТ: „ИНЖЕНЕРИНГ НА ОБЕКТ :РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ТБО ”ТЕКЛЕНДОЛ” В ГРАД СМОЛЯН - ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СЕПАРИРАЩА И КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ”.

Избор на изпълнител на обществена поръчка за строителство по реда на Глава VIII „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет:

22.10.2015

Избор на изпълнител на обществена поръчка за строителство по реда на Глава VIII „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет:

< 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 30 31 >