> Начало > Обществени поръчки

Обществени поръчки

ОБЯВА

12.08.2010

ОБЯВА На основание чл. 18а (3) от Закона за социално подпомагане, чл.37 и чл.38 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и чл. 44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА и Решение № 357, Протокол № 23 от 17.12.2009г. на Общински съвет Смолян, ...

Строителство на обект „Укрепване свлачище”

23.07.2010

Обявена е обществена поръчка  с предмет: „Строителство на обект „Укрепване свлачище на обходен път в местността „Белия камък”, квартал „Каптажа”, гр. Смолян”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, ...

Обявена е обществена поръчка с предмет: Извършване на строителен надзор

20.07.2010

Обявена е обществена поръчка с предмет: Извършване на строителен надзор на  обект «Подобряване на условията за живот в Дома за стари хора в с. Фатово, домовете за възрастни с психични разстройства в селата Ровино и Петково и в Дневния център за ...

Обявена е обществена поръчка с предмет: Строителство

20.07.2010

Обявена е обществена поръчка  с предмет: Строителство на  обект «Подобряване на условията за живот в Дома за стари хора в с. Фатово, домовете за възрастни с психични разстройства в селата Ровино и Петково и в Дневния център за деца и ...

Документация за участие за възлагане на обществена поръчка за доставка на автомобили по обособени позиции за заведенията за социални услуги в структурата на община Смолян

14.07.2010

Документаицята е проложена като прикачен файл

Община Смолян обявява открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител с наименование "Оптимизиране на процесите и интегриране на услуги в администрацията на община Смолян, 24-те кметства и 19 - кметски наместничества"

18.06.2010

Процедурата се обявява във връзка с изпълнението на проект "Е-мрежа за административно обслужване в община Смолян" по договор за безвъзмездна помощ № А09-31-151-С/12.06.2009 г., финансиран по ОПАК, съфинансиран от ЕС чрез ...

Решение за прекратяване на процедура по ЗОП за избор на изпълнител с наименование „Оптимизиране на процесите и интегриране на услуги в администрацията на община Смолян, 24-те кметства и 19 – кметски наместничества"

01.04.2010

     

Решение за класирането на участниците в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Анализ на състоянието за изграждането на е-мрежа на интегрирани административни услуги в Община Смолян”

11.11.2009

 Решение

Класиране от процедура с три оферти за извършване на услуга с предмет Въвеждане на модел за самооценка – Обща рамка за оценка (CAF) в рамките на договор за безвъзмездна помощ № A 09 – 31-151-С/12.06.2009 г. за реализацията на проект „Е-мрежа за администр

26.09.2009

Въз основа на протокол от 03.09.2009 г. на комисия, назначена със Заповед № РД-2633/14.08.2009г. за събиране, разглеждане и оценяване на три оферти за извършване на услуги с предмет „Въвеждане на модел за самооценка – Обща рамка за оценка (CAF)” в ...

Откриване на процедура за обществена поръчка

28.08.2009

С цел качествено административно обслужване на гражданите и бизнеса и  развитието на електронното управление в Община Смолян се открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка с наименование "Анализ на състоянието за изграждането на ...

< 1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >