> Начало > Обществени поръчки

Обществени поръчки

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ПЪТ С. ГОРНА АРДА /III-8683/ - ГРАНИЦАТА С РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ ОТ КМ 29+697 - КМ 31+581 В ОБЩИНА СМОЛЯН

01.04.2011

Документацията е приложена като прикачен фаил ВНИМАНИЕ: Документацията част 1 и документация част 2 се разархивира в една папка, като наименованието и е:  1. Пътна Докумантация част 1 Документация част 2 Документация част 3

СЪОБЩЕНИЕ БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА КВАРТАЛНА СРЕДА И ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ОТДИХ В ГРАД СМОЛЯН ПО ОП

31.03.2011

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ 'БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА КВАРТАЛНА СРЕДА И ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ОТДИХ В ГРАД СМОЛЯН ПО ОП 'РЕГИОНАЛНО ...

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

28.03.2011

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с премет: Изпълнение на СМР по проект: "Благоустрояване на уличната мрежа, квартална среда и подобряване на условията за обществен отдих в гр. Смолян" по Оперативна ...

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВАВА КОНКУРС

21.03.2011

На основание чл. 35 (1), чл. 41 (2) от Закона за общинската собственост, чл.40 (1) и чл. 76, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение №537/12.11.2010г., №519/08.10.2010г., ...

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВАВА ТЪРГ

21.03.2011

На основание чл. 35 (1), чл. 41 (2) от Закона за общинската собственост, чл.40 (1) и чл. 58, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение №358/17.12.2009г., №472/21.07.2010 г., ...

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУХНЕНСКО И РЕХАБИЛИТАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ЗА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА В С. ФАТОВО, ДОМОВЕТЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА В СЕЛАТА РОВИНО И ПЕТКОВО ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

10.03.2011

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  ЗА  УЧАСТИЕ  В  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРАЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  ПО ЗОП ЗА ДОСТАВКА  И МОНТАЖ НА КУХНЕНСКО  И  РЕХАБИЛИТАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ЗА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА В С. ФАТОВО, ...

Открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка за доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на СЗ ”Детска кухня” гр. Смолян

28.12.2010

 ДОКУМЕНТАЦИЯРЕШЕНИЕОБЯВЛЕНИЕ

ПОКАНА КЪМ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

06.12.2010

СТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария към МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО отправя ПОКАНА към неправителствени организации, които желаят да заявят интерес за участие в ...

Документация за участие в открит конкурс "Преустройство на съществуващата топлинна централа за внедряване на допълнителни модулни енергийни ценрове за работа на природен газ"

26.10.2010

Прикачени файлове

Документация за доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на заведенията за социални услуги в структурата на Община Смолян

18.10.2010

 Документация храниОбявление продуктиРешение продуктиРешениеОбявление

< 1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >