> Начало > Обществени поръчки

Обществени поръчки

Класиране от процедура с три оферти за извършване на услуга с предмет Въвеждане на модел за самооценка – Обща рамка за оценка (CAF) в рамките на договор за безвъзмездна помощ № A 09 – 31-151-С/12.06.2009 г. за реализацията на проект „Е-мрежа за администр

26.09.2009

Въз основа на протокол от 03.09.2009 г. на комисия, назначена със Заповед № РД-2633/14.08.2009г. за събиране, разглеждане и оценяване на три оферти за извършване на услуги с предмет „Въвеждане на модел за самооценка – Обща рамка за оценка (CAF)” в ...

Откриване на процедура за обществена поръчка

28.08.2009

С цел качествено административно обслужване на гражданите и бизнеса и  развитието на електронното управление в Община Смолян се открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка с наименование "Анализ на състоянието за изграждането на ...

Обява за конкурс 4

13.08.2009

На основание чл. 35 (1), чл. 41 (2) от Закона за общинската собственост, чл.40 (1) и чл. 76, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение№ 132/30.07.2008г., № 170/02.10.2008г. ...

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

13.02.2009

На основание чл. 14 (1) (2) (3) (7) от Закона за общинската собственост, чл. 20, чл. 26 (1),  чл.58 (1) т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 615 от 28.05.2007 година и ...

ОБЯВА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

13.02.2009

На основание чл. 14 (1) (2) (3) (7) от Закона за общинската собственост, чл. 20, чл. 26 (1),  чл.58 (1) т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 615 от 28.05.2007 година и ...

Обява за конкурс 3

07.10.2008

ОБЩИНА    СМОЛЯН На основание чл. 35 (1), чл. 41 (2) от Закона за общинската собственост, чл.40 (1) и чл. 76, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № ...

Обява за конкурс 2

07.10.2008

ОБЩИНА    СМОЛЯН На основание чл. 35 (1), чл. 41 (2) от Закона за общинската собственост, чл.40 (1) и чл. 76, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № ...

Обява за конкурс 1

07.10.2008

ОБЩИНА    СМОЛЯН На основание чл. 35 (1), чл. 41 (2) от Закона за общинската собственост, чл.40 (1) и чл. 76, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение ...

Модернизация на образователни институции

10.09.2008

Откриване на обществена поръчка за модернизация на образователни институции чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност.

Ремонт на общински училища

22.08.2008

 Ремонт на общински училища в структурата на Община Смолян по модул „Оптимизиране на училищната мрежа” по програма на Министерство на финансите.

< 1 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >