> Начало > Обществени поръчки

Обществени поръчки

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

13.03.2014

С ПРЕДМЕТ: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, КОНСУМАТИВИ И ОФИС ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 10 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

10.03.2014

С ПРЕДМЕТ: „Комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян и сградата на Стоматологична поликлиника“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 8 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

07.03.2014

С ПРЕДМЕТ: „Отпечатване, пликоване и доставка на данъчни съобщения по Закона за местните данъци и такси”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 9 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

07.03.2014

С ПРЕДМЕТ: „Организиране и провеждане на събития и пътувания по проект “Развитие на туристически регион „Средни Родопи” и маркетинг на неговите дестинации” по Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013г.”, Договор за безвъзмездна финансова ...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 7 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

05.03.2014

С ПРЕДМЕТ: „Организиране и провеждане на събития и пътувания по проект “Развитие на туристически регион „Средни Родопи” и маркетинг на неговите дестинации” по Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013г.”, Договор за безвъзмездна финансова ...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 6 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

26.02.2014

С ПРЕДМЕТ:„Строително – монтажни работи по водопроводни и канализационни мрежи в села на територията на Община Смолян”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 5 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

03.02.2014

С ПРЕДМЕТ: „Строително – монтажни работи по асфалтови настилки и тротоари в села на територията на Община Смолян”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 4 ОТ 20.01.2014 Г. ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

20.01.2014

С ПРЕДМЕТ: „Разработване на местни стратегически документи“ по проект „Успешно прилагане на политики в Община Смолян в периода 2014-2020“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 3 ОТ 16.01.2014 Г. ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

16.01.2014

С ПРЕДМЕТ: „Организиране и провеждане на обучения в ключови компетенции по проект - „Повишаване на административния капацитет на служителите в общинска администрация Смолян чрез обучения за по-ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните им ...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. №2 ОТ 16.01.2014 Г. ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

16.01.2014

С ПРЕДМЕТ: „Периодични доставки на материали за улично осветление“.

< 1 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 31 32 >