> Начало > Обществени поръчки > ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. №22 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. №22 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

31.10.2014

  

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 22 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

 „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обекти на спортната инфраструктура в централна градска част на град Смолян“.

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9035426 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОГОВОР 


ИНФОРМАЦИЯ
по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Относно: Договор с рег. № ПНО-ОП-14.11-3 от 13.11.2014 г, сключен между община Смолян и „Пътинвест – инженеринг” АД, гр. София, с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обекти на спортната инфраструктура в централна градска част гр. Смолян”

Дата

на извършено плащане

Основание

на извършено плащане

Размер

на извършено плащане

Публикувано на 15.12.2014 г.

01.12.2014 г.

 

Авансово плащане, извършено на основание чл.3, т.1 от подписания договор за изпълнение

7 322,40 лв.

Публикувано на 30.12.2014 г.

 

19.12.2014 г.

Окончателно плащане, извършено на основание чл.3, т.2 от подписания договор за изпълнение

17 085,60 лв.

 


ИНФОРМАЦИЯ
по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП

Относно: Договор с рег. № ПНО-ОП-14.11-3 от 13.11.2014 г, с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обекти на спортната инфраструктура в централна градска част гр. Смолян”
 

Дата

на изпълнение на договора от изпълнителя

Дата за освобождаване на гаранцията за изпълнение

Основания за освобождаване на гаранцията за изпълнение

Публикувано на 12.08.2015 г.

12.08.2015 г.

12.09.2015 г.

Чл. 22 от Договора

 

ПРОТОКОЛ от отварянето, разглеждането, допускането, оценяването и класирането на постъпилите предложения в избор на изпълнител на поръчка

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

Приложение № 1 - Техническа задание

Приложение № 2 - Описание и специфични условия на поръчката

Приложение № 3 - Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертите 

Приложение № 4 - Методика за оценка на офертите

 

 

ОБРАЗЦИ

 

Образец № 1 - Техническо предложение

Образец № 2 - Ценово предложение

Образец № 3 - Посочване на подизпълнители по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП

Образец № 4 - Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП

Образец № 5 - Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП

Образец № 6 - Проект на договор

Образец № 7 - Списък на услугите

Списък на услугите които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата

Образец № 8 - Списък на лицата 

Списък на лицата /собствени или наети/, включително тези отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за изпълнение на поръчката

Образец № 9 - Декларация по чл.166, ал.3 от ЗУТ