> Начало > Обществени поръчки > ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА

30.09.2014

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА С ПРЕДМЕТ:


„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ДЕЦА ДО 3 ГОДИНИ, ЗА ДЕЦА ДО 7 Г. В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА СМОЛЯН И ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ДЦДВУ“ЗВЪНЧЕ“

 

РЕШЕНИЕ №28/06.11.2014г. - ОТНОСНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА "ДОСТАВКА"

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА

СЪДЪРЖАНИЕ

ТОМ I

КНИГА I

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

КНИГА II

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


 

 

ТОМ II

КНИГА I

ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА

 

КНИГА II

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

 


КНИГА III

УКАЗАНИЕ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

 

КНИГА IV

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

 

КНИГА V

 

ОБРАЗЦИ

Приложение  № 1 - Оферта

Приложение  № 2 - Техническа оферта

Приложение  № 3 - Ценова оферта

Приложение  № 4 - Посочване на подизпълнители - 56.1.8 от ЗОП

Приложение  № 5 - Декларация - 56.1.6 от ЗОП

Приложение  № 6 - Декларация - 47.9 от ЗОП - попълва се за участник

Приложение  № 6 - Декларация - 47.9 от ЗОП - попълва се за подизпълнител

Приложение  № 7 - Декларация - 56.1.12 от ЗОП

Приложение  № 8 -  Списък на доставките

Приложение  № 9 - Списък на лицата

Приложение  № 10 - Декларация по чл.70, ал.1 от Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните

 

КНИГА VI

ПРОЕКТ НА ДОГОВОРА