> Начало > Обществени поръчки > ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 19 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА Г

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 19 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

24.09.2014

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 19 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обекти на спортната инфраструктура в централна градска част на град Смолян“.

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9033974 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

 РЕШЕНИЕ №21 / 30.10.2014 г. ОТНОСНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

Приложение № 1 - Техническа задание

Приложение № 2 - Описание и специфични условия на поръчката

Приложение № 3 - Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертите 

Приложение № 4 - Методика за оценка на офертите

 

 

ОБРАЗЦИ

 

Образец № 1 - Техническо предложение

Образец № 2 - Ценово предложение

Образец № 3 - Посочване на подизпълнители по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП

Образец № 4 - Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП

Образец № 5 - Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП

Образец № 6 - Проект на договор

Образец № 7 - Списък на услугите

Списък на услугите които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата

Образец № 8 - Списък на лицата 

Списък на лицата /собствени или наети/, включително тези отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за изпълнение на поръчката

Образец № 9 - Декларация по чл.166, ал.3 от ЗУТ