СЪОБЩЕНИЕ

01.09.2014

  

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 16 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи, включващи Обект 1: Изграждане зона за отдих ж.к. „Нов център”, гр. Смолян; Обект 2: Рехабилитация на улица „Хан Аспарух“, гр. Смолян; Обект 3: Рехабилитация на улица „Спартак“, гр. Смолян и изграждане на прилежаща междублокова спортна площадка; Обект 4: “Рехабилитация на пътен възел при бул. „България” до ул. „Петър Берон”; Обект 5: “Рехабилитация на група улици – ул. „Снежанка“ I и II, ул. „Грудьо войвода“ I и II, ул. „Елица“ и изграждане на прилежаща детска площадка” по проект „Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян - централна градска част” по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013)”.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9031427 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

ПРОТОКОЛ ОТ ОТВАРЯНЕТО, РАЗГЛЕЖДАНЕТО, ДОПУСКАНЕТО, ОЦЕНЯВАНЕТО И КЛАСИРАНЕТО НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ