> Начало > Обществени поръчки > ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СТРОИТЕЛСТВО” ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А

ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СТРОИТЕЛСТВО” ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

05.09.2014

ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СТРОИТЕЛСТВО” ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. БЕЛЕВ ДОЛ, ОБЩИНА СМОЛЯН”

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1.1 - Технически спецификации

Приложение № 1.2 - Количествена сметки

Приложение № 1.3 - ТИП

 

1.Водоснабдяване - Технически проект - Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с.Белев дол

 1. Типов напречен профил
 2. Чертеж
 3. Чертеж - Ситуация на клон I - с монтажен план
 4. Чертеж - Ситуация на клон III - с монтажен план
 5. Чертеж - Надлъжен профил на клон I
 6. Чертеж
 7. Чертеж - Надлъжен профил на клон III
 8. Чертеж - Детайл на СВО-1
 9. Чертеж - Детайл на СВО-2
 10. Чертеж - Детайл-Шахта въздушник
 11. Чертеж - Детайл-Шахта изпускател
 12. Чертеж - Укрепване на СК
 13. Чертеж - Опорни блокове на тръвопровода
2.Инженерно-геоложки и хидрогеоложки доклад
3.Геодезия
4.Пожарна безопасност
5.Временна организация и безопасност на движението
6.План за безопасност и здраве

 

Приложение № 2 - Описание и специфични условия на поръчката

Приложение № 3 - Указания и изисквания

Приложение № 4 - Методика за оценка на офертите

 

ОБРАЗЦИ

Образец № 1 - Техническо предложение

Образец № 2 - Ценово предложение

Образец № 3 - Посочване на подизпълнители  - 56.1.8 от ЗОП

Образец № 4 - Декларация - 56.1.12 от ЗОП

Образец № 5 - Декларация - 56.1.11 от ЗОП

Образец № 6 - Проект на договор

Образец № 7 - Списък на строителството

Образец № 8 - Списък на квалифицираните ръководни и технически лица

Образец № 9 - Декларация за техническото оборудване

Протокол за отварянето, разглеждането, допускане, констатиране на липси и несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, оценка и класиране на офертите, подадени от участниците в производство по избор на изпълнител на обществена поръчка

Договор „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с.Белев Дол "Община Смолян