> Начало > Обществени поръчки > ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

27.08.2014

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА С ПРЕДМЕТ:

 

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. БЕЛЕВ ДОЛ, ОБЩИНА СМОЛЯН”

 

РЕШЕНИЕ №25/05.09.2014г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА

СЪДЪРЖАНИЕ

ТОМ I

КНИГА I

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

КНИГА II

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


 

 

ТОМ II

КНИГА I

ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА

 

КНИГА II

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ. ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

1.Водоснабдяване - Технически приект - Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с.Белев дол

 1. Типов напречен профил
 2. Чертеж
 3. Чертеж - Ситуация на клон I - с монтажен план
 4. Чертеж - Ситуация на клон III - с монтажен план
 5. Чертеж - Надлъжен профил на клон I
 6. Чертеж
 7. Чертеж - Надлъжен профил на клон III
 8. Чертеж - Детайл на СВО-1
 9. Чертеж - Детайл на СВО-2
 10. Чертеж - Детайл-Шахта въздушник
 11. Чертеж - Детайл-Шахта изпускател
 12. Чертеж - Укрепване на СК
 13. Чертеж - Опорни блокове на тръвопровода
2.Инженерно-геоложки и хидрогеоложки доклад
3.Геодезия
4.Пожарна безопасност
5.Временна организация и безопасност на движението
6.План за безопасност и здраве

 


КНИГА III

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

 

КНИГА IV

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

 

КНИГА V

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА

 

КНИГА V

ОБРАЗЦИ

Приложение  № 1 - Оферта

Приложение  № 2 - Техническо предложение

Приложение  № 3 - Ценово предложение

Приложение  № 4 - Посочване на подизпълнители - 56.1.8 от ЗОП

Приложение  № 5 - Декларация - 56.1.6 от ЗОП

Приложение  № 6 - Декларация - 47.9 от ЗОП - попълва се за участник

Приложение  № 6 - Декларация - 47.9 от ЗОП - попълва се за подизпълнител

Приложение  № 7 - Декларация - 56.1.12 от ЗОП

Приложение  № 8 - Декларация - 56.1.11 от ЗОП

Приложение  № 9 - Списък на строителството

Приложение  № 10 - Списък на квалифицираните ръководни и технически лица

Приложение  № 11 - Декларация за техническото оборудване

 

КНИГА VII

ПРОЕКТ НА ДОГОВОРА